بررسی تأثیر فلوکستین بر گرگرفتگی در زنان یائسه

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: گرگرفتگی یکی از مشکلات شایع در دوران کلیماکتریک (حول و حوش یائسگی) و یائسگی است. مؤثرترین درمان آن هورمونی است اما نیاز جدی برای درمان جایگزین احساس می‌شود. هورمون درمانی با افزایش خطر سرطان پستان و بیماری قلبی همراه است.   مواد و روش‌ها: کارآزمایی بالینی فوق به‌صورت تصادفی، دو مرحله‌ای (4 هفته برای هر مرحله) و با روش متقاطع انجام شده و تأثیر فلوکستین (20 میلی‌گرم) بر گرگرفتگی در زنان سنین یائسگی که حداقل 14 حمله گرگرفتگی در طی یک هفته داشتند مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول درمان گروه اول به مدت چهار هفته فلوکستین دریافت کردند، در مقابل گروه دوم پلاسبو گرفتند. عمل متقاطع (کراس‌آور) بین دو گروه در مرحله دوم درمان انجام شد. بیماران به مدت یک هفته بین دو مرحله درمان هیچ دارویی نگرفتند. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری تی، تی زوج، ویلکاکسون، من ویتنی، کای دو و فیشر استفاده شد.   نتایج: 80 زن که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند پروتکل درمانی را شروع کردند. در پایان درمان در گروه فلوکستین دفعات گرگرفتگی 55 درصد کاهش یافت و در مقابل 28 درصد کاهش در گروه پلاسبو مشاهده شد. تجزیه و تحلیل حاصل از کراس آور نیز ثابت کرد که به طور معناداری شدت گرگرفتگی در گروه فلوکستین کاهش یافته است (00/0 = p ).   نتیجه‌گیری: فلوکستین و پلاسبو هر دو در بهبود گرگرفتگی مؤثرند اما فلوکستین به طور معناداری مؤثرتر است. بنابراین فلوکستین یک آلترناتیو حقیقی برای درمان گرگرفتگی در زنانی است که تمایلی برای دریافت هورمون به دلیل ترس یا هر علت دیگری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Fluoxetin on Hot Flashes in Menopaused Women

نویسندگان [English]

  • vahideh yazdizadeh
  • anoushirvan kazemnejad
  • mitra modares gilani
چکیده [English]

  Background: Hot flash is a common problem in climactric (time course around menopause)and menopausal period. The most effective treatment of it is HRT but There is a serious need for alternative therapies for hot flashes, as hormone replacement therapy (HRT) is associated with increased rates of breast cancer and heart disease.   Materials and Methods: This trial used a randomized, two-stage(4 weeks per stage), cross over methodology to study the efficacy of fluoxetin (20 mg/d) for treating hot flashes in menopausal women (who atleast had 14 hot flash attacks per week.) in first period, First group received 4 weeks of therapy with fluoxetine versus second group receiving placebo.during the next stage of treatment, patients were crossed over between two groups . The patients received no drug in the one week period interval between the two periods of study.(wash out).T-test, chi square, mann whitney, pair t-test, wilcocxon and fisher, tests were used for analysing data in spss software.   Results: Eighty randomized women began protocol therapy. By the end of the first treatment period, hot flash frequency decreased 55% in the fluoxetin arm versus 28% in the placebo arm. Cross over analyzing demonstrated a significantly greater marked improvement in hot flash severity with fluoxetin than with placebo (p=0/00).   Conclusion: Both Fluoxetin and placebo are effective in improving of hot flashs but fluoxetin is significantly more effective. So fluoxetine is a realistic althernative theray for women who do not wish to receive hormones for fear of cancer or other reasons.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluoxetine
  • Hot flash
  • Menopause