فراوانی آسیب‌های کروموزومی ناشی از داروی بلئومایسین سولفات در سلول‌های هیبریدومای F3B6 و HF2x653 در مقایسه با سلول‌های غیرهیبرید والدی

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: هیبریدهای سلول‌های سوماتیک از تلفیق دو یا چند سلول سوماتیک به‌دست می‌آیند که پس از تشکیل، کروموزوم‌های سلول‌ها در یک غشا قرار می‌گیرند. به این ترتیب محیط هسته‌ای هر کدام از سلول‌های ادغام یافته تغییر کرده، ژن‌ها و کروموزوم‌های دو سلول در معرض واکنش با یکدیگر قرار می‌گیرند. قرار گرفتن کروموزوم‌ها در شرایط سیتوپلاسمی و هسته‌ای جدید و نوآرایی‌های وسیع کروموزومی که در این سلول‌ها پس تشکیل رخ می‌دهد، می‌تواند بر حساسیت آن‌ها به داروهای مختلف اثر بگذارد. در این مطالعه اثر داروی بلئومایسین سولفات ( BLM ) بر دو سلول هیبرید F3B6 و HF2x653 در مقایسه با سلول‌های غیر هیبرید والدی شان، WIL2 و NS1 ، با تمرکز بر آسیب‌های کروموزومی در مرحله G1 چرخه سلولی مورد بررسی قرار گرفت.   مواد وروش‌ها: چهار رده سلولی, NS1 HF2x653 ، WIL2 و F3B6 از انجماد خارج شده و به طور جداگانه در فلاسک حاوی محیط کشت RPMI همراه با 15-10 درصد FBS کشت شدند. سپس در مرحله رشد لگاریتمی در فاز G1 چرخه سلولی با دزهای µg/ml50 و µg/ml 100 BLM تیمار شدند. پس از محصول برداری، تثبیت، تهیه گستره‌های متافازی و رنگ‌آمیزی با گیمسا، سلول‌های آسیب دیده و انواع آسیب‌های کروموزومی در آن‌ها بررسی شد.   نتایج: نتایج نشان داد که فراوانی این آسیب‌ها در سلول‌های هیبرید و غیر هیبرید والدی آن‌ها مشابه است. سلول‌های واجد کروموزوم بیش‌تر یعنی دو سلول NS1 و F3B6 آسیب‌های کروموزومی بیش‌تری نسبت به دو رده سلول واجد کروموزوم کم‌تر نشان دادند. بررسی فراوانی آسیب‌ها به ازاء کروموزوم نیز مؤید این نتیجه است، فراوانی آسیب‌ها به ازاء کروموزوم در دو سلول NS1 و F3B6 مشابه و بیش‌تر از دو سلول HF2x653 و WIL2 بود. گرچه گاهی سلول‌های هیبرید نسبت به سلول‌های والدی خود حساسیت متفاوتی نشان دادند اما پاسخی وابسته به دز در این مرحله مشاهده نشد.   نتیجه‌گیری: سلول‌های هیبرید مطالعه شده در تحقیق از نظر حساسیت به داروی بلئومایسین در مرحله G1 چرخه سلولی، به یکی از رده‌های سلولی والدی خود شبیه بوده و نسبت به والد دیگر حساسیت کم‌تر یا بیش‌تری نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Bleomycin Sulfate on the frequency of Chromosomal Aberrations Induced in F3B6 and HF2x653 Hybridoma cell Lines, in Comparison with Parental Non-hybridoma Cell lines

نویسندگان [English]

  • najmeh jouyan
  • hossein mozdarani
  • mohammadali shokrgozar
  • vahideh farahat
چکیده [English]

  Background and Objective: Hybrid cells are made from fusion of two or more somatic cells. After formation chromosomes are located in one membrane . . So nucleic condition of each fused cell has changes and two genomes and chromosomes interact with each other. Locating the genes in new nucleic and cytoplasmic condition and great chromosomal rearrangement in these new formed cells can affect their chemotherapeutic drug sensitivity. In this study the effect of bleomycin sulfate (BML) on two hybridoma cell lines, F3B6 and HF2x653 was compared with two non-hybridoma WIL2 and NS1, their parent cells, focusing on chromosome aberrations in G1 phase of the cell cycle.   Materials and Methods: Four frozen cell lines, F3B6, NS1, HF2x653 and WIL2 were thawed and separately cultured in RPMI 1640 supplemented with 10-15 % FBS. Cells were treated with two concentrations of bleomycin sulfate (50 and 100 µg/ml) at G1 phase during logarithmic phase of growth. After harvesting, preparation of metaphase spreads and Gimsa staining, aberrant cells and chromosomal aberrations were scored.   Results: Results showed that aberrations induced in hybridoma cells are similar to those induced in their parent cell lines. Cells with more chromosomes, ie. F3B6 and NS1, had more chromosomal damages in comparison with cells having less chromosomes, Study of the abundance of damages in comparison with chromosomes confirms this result. Frequency of chromosomal aberrations in lieu of in two similar cells (NS1&F3B6) were alike and more than the other two ,WIL2 and HF2X653, Although sometimes hybrid cells showed more or less sensitivity than their parental cell lines, they also did not show dose-dependent response to bleomycin sulfate at G1 phase of the cell cycle.   Conclusion: Hybridoma cell lines studied in this study showed similar frequency of bleomycin induced chromosomal aberrations compared to one of the parent cell lines and had more or less chromosome aberrations (sensitivity) than the other parent.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybridoma cell lines
  • chromosome aberrations
  • bleomycin sulfate