طراحی و ساخت نانو زیست ذرات فاژی نوترکیب به عنوان کاندیدای حامل واکسن ژنی- خوراکی

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: حاملین باکتریوفاژی اخیرا به عنوان ابزار حمل ژن و ارائه واکسن مورد توجه قرار گرفته‌اند، که عمده دلایل این موضوع به پایداری فیزیکی، بی‌خطری و قیمت پایین چنین حاملینی مربوط می‌شود. از آن‌جا که در ارتباط با انتقال ژن به درون میزبانان یوکاریوتیک، اطلاعات اندکی در دست است. بنابراین به منظور تعیین قابلیت انتقال ژن این حاملین، مجموعه‌ای از مطالعات در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت.   مواد و روش‌ها: بدین منظور با استفاده از سازه Lambda ZAP با قابلیت بیان در سلول‌های جانوری، اقدام به ساب کلون کردن ژن‌های مختلف از جمله EGFP به عنوان کنترل مثبت و PBR322 به عنوان کنترل منفی به داخل ناقل مزبور شد. با به‌کارگیری لیزات باکتریوفاژی، سازه نوترکیب فاژی بسته‌بندی گردید. به منظور ارزیابی کاربردی بودن باکتریوفاژهای تولید شده، ذرات باکتریوفاژی EGFP به کشت سلول‌های یوکاریوتی افزوده شد و بعد از 36 ساعت قابلیت بیان ژن در زیر میکروسکوپ فلورسانت مورد بررسی قرار گرفت.   نتایج: مشاهده نشانه‌های فلورسانت ناشی از پروتئین فلورسنت سبز، به معنای عملکرد بیانی حاملین مورد نظر در سیستم‌های یوکاریوتی است. پایداری فاژهای نوترکیب به عنوان حامل واکسن خوراکی در شرایط مشابه مجرای گوارشی ( pH و آنزیم‌های مخرب) مورد بررسی قرار گرفت.   نتیجه‌گیری: نتایج آزمایش پایداری، نشان از قابلیت به‌کارگیری حامل فاژی به عنوان واکسن خوراکی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Construction of Recombinant Phage Nanobioparticles as a Candidate Vehicle for Oral-Gene Vaccine Delivery

نویسندگان [English]

  • amir ghaemi
  • hourieh soleimanjahi
  • pouria gil
  • zoheir mohammad hassan
  • farzin rouhvand
چکیده [English]

  Background and Objective : Bacteriophage vectors recently have been considered as a gene transfer and vaccine delivery vehicles chiefly due to their low cost, safety, and physical stability. Since, little is known about phage mediated gene transfer in mammalian hosts, A group of invitro experiments were performed to ascertain gene transfercapability of these vehicles .   Materials and Methods : For this purpose, different genes eg. (EGFP as positive control and PBR322 as negative control) were sub cloned into the vehicle Lambda ZAP cassettePossessing expression capability in animal cells.New Recombinant-phage constructs using packaged using bacteriophage lysates. In order to evaluate functionality of the produced bacterio phages EGFP bacteriophage particles were added to eukaryotic cell cultures and after 36 hours, amplified and purified phage particles were assessed for gene expression criteria in cell culture models.   Results and Conclusion: The observation of fluorescent signals arising from GFP(green fluorescent protein) means vehicle expression in eukaryotic systems.stability of the recombinant phages as oral vaccine vehicles were checkedIn similar conditionsas in gastrointestinal tract. (Ph &destructing enzymes) The results of stability assay showed that the phages have potential for employing as oral vaccine vehicles.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanobioparticle
  • Lambda bacteriophage
  • Vaccine
  • animal systems
  • EGFP