مقایسه الگوهای شخصیتی و وضعیت سلامت عمومی متقاضیان جراحی زیبایی بینی و گروه شاهد

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: هر سال ده‌ها هزار نفر عمل جراحی زیبایی انجام می‌دهند تا نمای اندام‌ها و صورت خود را زیباتر کنند. از آنجا که جراحی‌های زیبایی برای تغییر ظاهر افراد و افزایش سطح رضایت‌مندی و اعتماد به نفس انجام می‌شود، جراحی زیبایی را می‌توان پیامد یک الگوی روان‌شناختی معین دانست. هدف از مطالعه حاضر مقایسه الگوهای شخصیتی و سلامت عمومی افراد متقاضی جراحی زیبایی بینی با گروه شاهد است.   مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه پژوهشی- توصیفی است که در بیمارستان زارع ساری در سال 1386 صورت گرفت. پنجاه فرد متقاضی جراحی زیبایی بینی با پنجاه فرد گروه کنترل که اقوام درجه اول متقاضیان باهمسان‌سازی سن، جنس و سطح تحصیلات است و خواستار جراحی زیبایی بینی نبودند، مقایسه شدند. الگوهای شخصیتی این افراد با آزمون NEO-FFI ، سلامت عمومی آنان با پرسشنامه 28- GHQ سنجیده شد. تحلیل یافته‌ها با مدل آماری کای دو و آزمون t-test انجام گرفت.   یافته‌ها: محدوده سنی افراد شرکت‌کننده 7/24 سال بود. تعداد زن و مرد برابر و بیشتر آن‌ها مجرد بودند. در افراد متقاضی الگوهای شخصیتی باز بودن و برون‌گرایی بیشتر و الگوهای شخصیتی عصبیت و توافق، کمتر از افراد گروه شاهد بود. صفت وجدانی بودن در افراد متقاضی نسبت به گروه شاهد در حد تعادل نبود. این تفاوت از لحاظ آماری معناداربود (011/0 P =). درصد بیشتری از افراد گروه متقاضی وضعیت سلامت عمومی در حد مشکوک داشتند.   نتیجه‌گیری: جراحی زیبایی بین تمام اقشار جامعه شایع بوده و یکی از دلایل آن، نامتعادل بودن صفات شخصیتی و عدم سلامت عمومی است. مطالعه حاضر نشان داد، صفت وسواسی و اعتماد به نفس پایین در متقاضیان جراحی زیبایی بینی بیشتر است. همچنین سایر الگوهای شخصیتی نیز در این افراد متعادل نیست. بنابراین به مشاوره‌های روان‌پزشکی قبل از جراحی‌های زیبایی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Personality Pattern and General Health Condition between Individuals Seeking Cosmetic Nose Surgery and Those of the Control Group

نویسندگان [English]

  • abbas masoudzadeh
  • mahtab karkhaneh yousefi
  • abdolhakim tirgiri
چکیده [English]

  Background and Objective: Ten thousand people undergo cosmetic surgery of their bodies or faces to making themselves more beautiful each year. The primary aim of such surgeries is to increase the individuals' self-esteem and satisfaction due to their new look, which can be a special psychological pattern. The aim in this study is to compare the personality pattern and general health condition of the cosmetic surgery volunteers and the control group.   Materials and Methods: This was a descriptive study, performed in Zarre Hospital in Iran in 2007. There were 50 subject the experimental group (volunteers for rhinoplasty) and the control group were their family members who matched them in age, gender and educational level but did not intend to undergo rhinoplasty.   "NEO-five factor inventory" (NEO-FFI) was used for personality inventory and "General Heath questionnaire (GHQ-28) was used to assess general health status, and the economical status was evaluated through Delphi questionnaire. Data were analyzed with standard t-test and chi-square test.   Results: There were greater openness and extraversion trait but lower neuroticism and agreeableness trait in group the experimental compared to the control group. There were significant differences concerning inventory between the experimental and control groups (P= 0.011).   General health condition greater in the experimental group than the control group. However, there were also no differences of economical status between was and control groups.   Background and Objective: Ten thousand people undergo cosmetic surgery of their bodies or faces to making themselves more beautiful each year. The primary aim of such surgeries is to increase the individuals' self-esteem and satisfaction due to their new look, which can be a special psychological pattern. The aim in this study is to compare the personality pattern and general health condition of the cosmetic surgery volunteers and the control group.   Materials and Methods: This was a descriptive study, performed in Zarre Hospital in Iran in 2007. There were 50 subject the experimental group (volunteers for rhinoplasty) and the control group were their family members who matched them in age, gender and educational level but did not intend to undergo rhinoplasty.   "NEO-five factor inventory" (NEO-FFI) was used for personality inventory and "General Heath questionnaire (GHQ-28) was used to assess general health status, and the economical status was evaluated through Delphi questionnaire. Data were analyzed with standard t-test and chi-square test.   Results: There were greater openness and extraversion trait but lower neuroticism and agreeableness trait in group the experimental compared to the control group. There were significant differences concerning inventory between the experimental and control groups (P= 0.011).   General health condition greater in the experimental group than the control group. However, there were also no differences of economical status between was and control groups.   Conclusion: This study indicated the experimental that high obsession trait and low self-esteem were detected in cosmetic surgery volunteers indeed imbalance in other personality traits were also observed. Therefore, it is more recommend able for the patient to consult a psychiatrist before undergoing cosmetic surgery.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality inventory
  • rhinoplasty
  • NEO-FFI
  • questionnaire