بررسی اثر داروی دپرنیل در ایجاد گلیوز پس از ضایعه فشارمکانیکی طناب نخاعی موش صحرایی بالغ

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق، ارزیابی تأثیرات داروی دپرنیل در حفظ یا نگهداری سلول‌های عصبی حرکتی و تأثیر دارو در واکنش گلیوز است.   مواد و روش‌ها: در این تحقیق از موش صحرایی نژاد اسپراگ رالی به وزن 300-250 گرم از انستیتو رازی حصارک کرج استفاده شد. در این بررسی به تأثیر داروی دپرنیل mg/kg 5/2 در حفظ سلول‌های عصبی با بررسی مورفومتری و میزان تشکیل بافت عصبی پشتیبان پس از ضایعه مکانیکی نخاع به روش ایمنوهیستوشیمیایی پرداخته شد.   یافته‌ها: نتایج این تحقیق در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد:1. نتایج مطالعات مورفومتری سلول‌های عصبی 2. بررسی شمارش سلول‌های آستروسیت و الیگو دندروسیت و محاسبه درصد این پاسخ‌گویی. شمارش سلول‌های عصبی حرکتی نخاع حاکی از کاهش سلول‌های عصبی حرکتی درشاخ قدامی نخاع به همراه ایجاد حفره است. این کاهش در گروه دریافت کننده داروی دپرنیل کم‌تر از گروهی که سرم فیزیولوژی دریافت کرده و تأثیر داروی دپرنیل در زیر، گروهی که چهار هفته از دارو استفاده کرده بیش‌تر بوده و این تفاوت معنادار است (05/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Effect of Deprenyl on Gliosis after Spinal Cord Compression in Adult Rat

نویسندگان [English]

  • hesam amini
  • marjan heshmati
  • mohammadreza jalali
چکیده [English]

  Background and Objective: To study the effect of deprenyl on neuroprotective or survival on motoneuron and on gliosis reaction.   Materials and Methods: Sprague Dawley rats (250-300 gr) of Razi institution were used to determine the effect of deprenyl (2.50 mg/kg ) on neuroprotective or survival on motoneuron and on gliosis reaction through morphometry and immunohistochemistry methods.   Results: The results are divided into two parts:1- the result of morphometry for motoneuron.2- Astrocyte and oligodendrocyte count and their percentage. After spinal cord compression, motoneuron in ventral horn decreased with cavitation. While,the changes in study group (deprenyl ) is less than control group( normal saline) one of the groups that had taken Deprenyl for 4 weeks revealed less changes so, after 4 weeks, the neuroprotective effects of Deprenyl increased (P≤ 0.05). In addition, Deprenyl had also decreased the gliosis reaction .It was even more effective after 4 weeks (P≤ 0.05).   Conclusion: For the first time, Deprenyl effect was studied in gliosis reaction. It seems that it decreased the number and percentage of astrocyte and became more effective after 4 weeks.By the way it needs more research to find the effect and mechanism of deprenyl in different dosage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinal cord mechanical injury
  • Apoptosis
  • gliosis