اثر سمیت حاد دیازینون روی سیستم آنتی‌اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدی کلیه موش صحرایی

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: دیازینون یکی از گسترده ترین ارگانوفسفره‌هایی است که در کشاورزی به کار می‌رود. اثرات سمی‌این ترکیب از طریق مهار آنزیم استیل کولین استراز اعمال می‌شود که برای عملکرد صحیح سیستم عصبی لازم است. مطالعات نشان می‌دهد، ارگانوفسفره‌های مختلف قادر به تولید رادیکال‌های آزاد و اختلال در سیستم آنتی‌اکسیدان بدن هستند. هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر دیازینون روی سیستم آنتی‌اکسیدان و پراکسیداسیون لیپیدهای کلیه موش صحرایی است.   مواد و روش‌ها: موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند که شامل گروه کنترل و سه گروه آزمایش بودند که دوزهای مختلف دیازینون (سی، پنجاه و صد میلی‌گرم بر کیلو‌گرم وزن بدن) را به صورت داخل صفاتی دریافت کردند. 24 ساعت پس از تزریق حیوانات بیهوش و بافت کلیه جدا شد. فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون S – ترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز و همچنین غلظت گلوتاتیون و مالون دی‌آلدئید با روش‌های بیوشیمیایی تعیین شد.   نتایج: فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در دوزهای بالاتر از mg/kg 30 دیازینون و میزان مالون دی آلدئید در دوز mg/kg100 در مقایسه با کنترل افزایش یافته، در حالی که سطح گلوتاتیون در این غلظت‌ها کاهش می‌یابد. فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون S – ترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز تغییر معناداری در مقایسه با گروه کنترل نشان نمی‌دهند.   نتیجه‌گیری: دیازینون باعث القاء تولید رادیکال‌های آزاد و استرس اکسیداتیو می‌شود. افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت همراه با تخلیه سطح GSH نشان‌دهنده آسیب اکسیداتیو بافت کلیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acute Toxicity Effect of Diazinon on Antioxidant System and Lipid Peroxidation in Kidney Tissues of Rats

نویسندگان [English]

 • maryam abbasnejad
 • mahvash jafari
 • alireza asgari
 • reza hajihosseini
 • mansure hajighalamali
 • maryam salehi
 • mohammad salimian
چکیده [English]

  Background and Objective: Diazinon is one of the most widely used organophosphates (OPs) in agriculture. Toxic effects of diazinon are due to the inhibition of acetylcolinesterase, an enzyme needed for proper nervous system function. Investigates show that different classes of OPs may induce the production of free radicals and in cause disturbance in body antioxidant systems. The purpose of this study was to evaluate the effects of diazinon on oxidant-antioxidant system in the kidney of rat.     Materials and Methods: Wistar male rats were randomly divided into four groups including: control (corn oil as diazinon solvent) and three groups of diazinon receiving different doeses (30, 50 and 100 mg/kg) by intraperitoneal injection. 24 hours after injection, the rats to ether anesthesia and the kidney tissue was removed. The hemogenation, superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), lactate dehydrogenase (LDH), glutathione S-transferase (GST) activities, glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA) levels were determined through biochemical methods.     Results: The enhanced activities of CAT and SOD at doses higher than 30 mg/kg diazinon, and the increased MDA level at 100 mg/kg dose were observed whereas, the GSH level was significantly decreased comparing to the control group.No significant changes were observed with regard to GST and LDH activities.     Conclusion: Diazinon induces the production of free radicals and oxidative stress. The enhanced activity of antioxidant enzymes and depleted GSH content is indicative of oxidative tissue injury.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diazinon
 • Kidney
 • Antioxidant system
 • Lipid peroxidation
 • Rat