سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در زنان مجرد مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان در سال‌های 87-1386

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: آلودگی به توکسوپلاسما گوندی از شیوع قابل ملاحظه‌ای در ایران برخوردار است. آلوده شدن زنان باردار منجر به سقط جنین، زایمان زودرس و ناهنجاری‌های مادرزادی می‌شود. به منظور اطلاع از وضعیت ایمنی زنان در شرف ازدواج، مطالعه حاضر با هدف تعیین آلودگی و تیتر آنتی‌بادی علیه توکسوپلاسما گوندیی، روی زنان مجرصورت پذیرفت.   مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی، چهارصد زن مجرد 35-14 ساله مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی کاشان طی سالهای 87-86، به طور تصادفی انتخاب شده و با استفاده از تکنیک‌ایمنوفلورسانت غیرمستقیم IFA ))، آنتی‌بادی‌های IgG و IgM ضدتوکسوپلاسما مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به افراد از قبیل: سن، شغل، تحصیلات، سابقه تماس با گربه، عادات غذایی، سابقه سقط در خانواده و علایم بالینی و نتیجه تست سرولوژی در فرم اطلاعاتی ثبت و داده‌ها به صورت جداول توزیع فراوانی و نمودار، ترسیم و میانگین هندسی آنتی‌بادی ( GMRT ) برای سرم‌های مثبت محاسبه شد.   نتایج: میانگین سن افراد تحت بررسی4 ± 2/21 سال بود. 82 نفر(5/20درصد) دارای پاسخ مثبت سرولوژی و 318 نفر (5/79درصد) آنتی‌بادی منفی بودند. در گروه سنی 23-19 سال، آلودگی 5/41درصد بود که نسبت به سایر گروه‌های سنی از میزان بالاتری برخوردار بوددربین افراد آنتی‌بادی مثبت، 68 نفر (83درصد) در رقت 20/1 و یک نفر (2/1 درصد) در رقت 800/1 و بالاتر واکنش مثبت داشتند در بین افراد آلوده، 4/96 درصد IgG و 6/3 درصد IgM مثبت بودند. خوردن گوشت نیم‌پخته، نوشیدن آب غیربهداشتی و شغل خانه‌داری با آلودگی ارتباط معناداری نشان داد P < 0.05)). GMRT برای 82 زن آلوده 30/1 تعیین شد. افرادی که واکنش مثبت آنتی‌بادی ضدتوکسوپلاسما نشان دادند، واکنش RF منفی داشتند.   نتیجه‌گیری : با توجه به پایین بودن سطح آنتی‌بادی ضدتوکسوپلاسما گوندی در زنان مجرد و ایمن نبودن هنگام بارداری و عوارض جبران‌ناپذیر انگل در جنین، به منظور کاهش خطرات مشکل، ارائه آموزش‌های لازم قبل از بارداری ضروری است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Toxoplasma Gondii infection in Single Women Referring to Kashan Health Centers (2007-2008)

نویسندگان [English]

  • mohsen arbabi
  • hamide sadat farzadfar
  • hossein houshyar
چکیده [English]

  Background and Objective: Toxoplasmosis is a widespread disease world wide. The infection may be serious if is transmitted to the fetus during pregnancy. Prophylactic measures, early detection of the infection and treatment can prevent congenital toxoplasmosis and many long-term effects. This study was corried out among single women referring to Kashan health center in (2007-2008.)     Materials and Methods: A cross-sectional study on 400 single women (age 14-35) was conducted by IFAT. Information related to age, job, diet, history of contact to cat and clinical findings were recorded. The results were analyzed descriptive methods. GMRT for total population and infected individuals was computed.     Results: The total prevalence of infection was 20.5% (C.I = 20.5±3.84) in single women.The highest percentage of the infection (41.5%) prevailed among 19-23 years old. Among positive antibody individuals 83% were in titer 1/20 and 1.2% were in titer 1/800. 96.4% of them had positive IgG, while 3.6% had positive IgM. There was a significant difference between the positive antibody and raw meat, unhealthy water and job (P < 0.05). GMRT for infected females was 1/30. Moreover, RF reaction in seropositive cases was negative.     Conclusion: The findings, of this study pointed to the fact that antibody toxoplasma level was low in the investigated region. Therefore, attention should be paid to the spread of disease, particularly espcially to seronegative females. Preventive and control measures especially basic hygienic educational programs are required in order to reduce the rate of disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence،Toxoplasmosis
  • single women
  • IFAT