اثر فقرغذایی، نابرابری و تبعیض و بی ثباتی در موقعیت اجتماعی بر ایجاد آسیب سلولی در عضله قلب خرگوش نر سفید نیوزلندی

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف : محرومیت و نابرابری‌های اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با سطح سلامت جوامع و افراد دارد. نشان داده شده که بین فقر و نابرابری با بیماری و امید به زندگی رابطه معناداری وجود دارد. این که فقر و نابرابری از طریق کدام گروه از مکانیزم‌های بیولوژیک می‌تواند سبب بروز آثار پاتولوژیک شود و این که کدام یک از مکانیسم‌های مربوط به « شیوه زندگی» ، « فقر» ، ویا « استرس‌های اجتماعی » ، عامل ایجاد این آثار است، محل تردید است. مطالعه حاضر اهتمام به طراحی مدلی حیوانی از نابرابری در دریافت غذا به همراه ناپایداری در شرایط اجتماعی کرده است تا ضمن بررسی آثار هیستوپاتولوژیک فقر غذایی، تبعیض و عدم ثبات اجتماعی بر عضله قلب خرگوش، نقش هر یک از عوامل یادشده در تجمع رنگدانه لیپوفوشین در عضله قلب به‌عنوان فاکتور تسریع‌کننده پیری سلولی (براساس مطالعات گذشته) را نیز مورد ارزیابی قرار دهد.     مواد و روش کار : 54 سر خرگوش در شش گروه مختلف مورد استفاده قرار گرفت. استرس محرومیت از غذای کامل و عدم ثبات در مکان زندگی و هم‌خانه به مدت ده هفته به روش‌های مختلف در گروه‌ها اعمال و در طول دوره تغییرات وزن ثبت و نمونه خون گرفته شد. سپس خرگوش‌ها بیهوش شده و پس از پرفیوژن بافتی ، عضله قلب با محلول فیکساتیو جدا شد. سپس، مراحل پاساژ بافتی برای مشاهده میزان تجمع رنگدانه لیپوفوشین و سایر تغییرات بافتی با میکروسکوپ نوری و الکترونی انجام گرفت. در تحلیل نتایج با توجه به ساختار غیرپارامتریک یافته‌ها از آزمون‌های آماری Mann-Whitney و Kruskal-Wallis استفاده شد.     نتایج : نابرابری در دریافت غذا به همراه ناپایداری در شرایط اجتماعی، سبب تجمع بیشتر گرانول‌های لیپوفوشین و پیری زودرس سلولی در مقایسه با گروه کنترل شد ( P < 0.05 ). این امر حتی در شرایطی که ناپایداری اجتماعی بدون محرومیت غذایی اعمال شد، نسبت به گروه کنترل معنادار بود ( P < 0.05 ). ناپایداری در شرایط اجتماعی چنانچه همراه با محرومیت از غذا همراه شود، لیپوفوشین بیشتری را نسبت به شرایطی که صرفاً محرومیت غذایی اعمال شود، ایجاد می‌کند ( P < 0.05 ). در بررسی نمونه‌های بافتی با میکروسکوپ الکترونی پیدایش رنگدانه لیپوفوشین در شرایط آزمایش، احراز شد.     نتیجه گیری : عدم ثبات در موقعیت اجتماعی و تغییر در مکان زندگی و هم‌خانه و استرس‌های اجتماعی متعاقب آن می‌تواند زمینه‌ساز پیدایش علائم استرس اکسیداتیو و بروز پیری زودرس در سلول‌های قلبی شود و اگر این شرایط به همراه محرومیت غذایی و احساس نابرابری و تبعیض باشد، اثرات فوق به شدت تشدید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of food deprivation, social status and inequality on myocardial cell damage in male rabbits

نویسندگان [English]

 • shahnaz mojarab
 • mohammadreza vaezmahdavi
 • taghi altarihi
 • mehrdad roghani
 • soghrat faghihzadeh
 • majid hassanpour ezati
چکیده [English]

  Background & Objective: Social inequality and deprivation is strongly related to basic health status in different societies. Individuals with lower socioeconomic status (SES) experience higher rate of mortality and lower level of life expectancy. Although health status is affected by poverty, but the precise pathways that link socioeconomic status and health remain unclear. The aim of the present study was to produce a model of food deprivation and inequality and unstable social status to evaluate the histopathological outcomes in myocardial cells.     Materials & Methods: Fifty four rabbits were randomly assigned into six groups. The effect of free access to diet and social situation, with and without “deprivation” and “changed place or room-mate” was evaluated. Rabbit’s hearts were removed for histopathologic evaluation. For statistical analysis, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests were used.     Results: Relative food deprivation with unstable social status led to accumulation of lipofusion pigments in the myocardial cells of rabbits (p < 0.005 compared with control group). This was significant even when unstable social status was inducted in absence of food deprivation (p < 0.05). Unstable social status when combined with food deprivation induced more lipofusion compared with food deprivation alone (p < 0.05). Electron microscope study provided reliable evidence on lipofusion accumulation during the experiment.   Conclusion: Our findings demonstrated a relation between inequality in food intake and social status instability with formation and accumulation of lipofusion pigments (representative of oxidative stress and aging phenomenon) in the myocardial cells mostly in rabbits’ left ventricles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Food deprivation
 • Inequality
 • Socioeconomic status
 • Aging
 • Lipofusion
 • Heart
 • Rabbit