بررسی تأثیر سولفات روی خوراکی بر درمان اوتیت میانی با افیوژن در کودکان

نویسندگان

چکیده

  هدف : هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر مکمل خوراکی روی به همراه کوآموکسی‌کلاو بر درمان اوتیت میانی با تجمع مایع در مقایسه با کوآموکسی کلاو به تنهایی است. تاثیر آن 3 و 6 هفته پس از تجویز مورد ارزیابی قرار گرفت.   مواد و روش‌ها : در یک مطالعه کارآزمایی بالینی مداخله‌ای دوسوکور، کودکان 4 تا 14 سال که به دلیل اوتیت میانی با تجمع مایع، به درمانگاه گوش و حلق و بینی ارجاع شده بودند، بطور رندوم به دو گروه روی و گروه پلاسبو تقسیم شدند. کودکان در بدو ورود و پس از 3 هفته از درمان با اتوسکوپی و تمپانومتری مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای کودکانی که پس از 3 هفته، به طور کامل درمان نشده‌ بودند، درمان به مدت 3 هفته دیکر تمدید شد (در کل 6 هفته).   نتایج : 52 کودک وارد مطالعه شدند که از این تعداد 29 نفر در گروه روی و 23 نفر در گروه پلاسبو قرار گرفتند. در پایان اولین دوره درمان (3 هفته) 1/62درصد کودکان در گروه روی بهبودی بالینی نشان دادند در حالیکه در گروه پلاسبو معادل 5/43درصد بود. از نظر تمپانومتری، در بین دو گروه از نظر آماری تفاوت معنا‌داری وجود نداشت. پس از دومین دوره درمان (6 هفته) نیز از لحاظ بهبودی بالینی و تمپانومتری تفاوت آماری مهمی‌بین دو گروه وجود نداشت، اما میزان بهبودی در گروه روی به طرز قابل‌توجهی بهتر از گروه پلاسبو بود. تجویز روی با مدت زمان درمان (3 هفته و 6 هفته) نیز رابطه آماری معنا‌داری وجود نداشت.   نتیجه گیری : اگرچه در این مطالعه تجویز مکمل خوراکی روی از لحاظ آماری تأثیری بر درمان اوتیت میانی با تجویز مایع نداشت، اما میزان بهبودی در گروه روی بهتر ازگروه پلاسبو بود، به ویژه با تجویز طولانی‌تر روی (6 هفته در برابر 3 هفته) این تأثیر بهتر بود. با توجه به یافته‌های فوق به نظر می‌رسد مطالعات بیشتر در زمینه تأثیر مکمل خوراکی روی بر درمان اوتیت میانی با تجمع مایع، لازم باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of zinc sulfate supplementation on otitis media with effusion in children

نویسندگان [English]

  • poopak izadi
  • mohammad ebrahim yar mohammadi
  • nahid kholdi
  • babak izadi
  • sasan anari
  • naser yazdi
  • morteza sedehi
چکیده [English]

  Background: To determine the effect of oral zinc sulfate supplementation given with coamoxiclav as compared with coamoxiclav alone for treatment of otitis media with effusion (OME). The efficacy was assessed 3 and 6 weeks after administration.     Materials and Methods: In a double – blind, randomized trial 4 to 14 years old children with OME who referred to ear, nose and throat clinic, were randomly assigned into two groups: Zinc group Placebo group.   Children were examined by otoscopy and tympanometry at entry and after 3 weeks of treatment. For children who had not been cured completely after 3 weeks, treatment continued for more 3 weeks (total of 6 weeks).     Results: A total of 52 children were studied consisting zinc group 29 and placebo group 23 children. At the end of the first course of treatment (3 weeks) 62.1% of children in the zinc group had clinical improvement compared with 43.5% of children in placebo group.Tympanometrically, there was no statistically significant difference between two groups. There was no statistically difference between two groups at the end of second Course of treatment (6 weeks), too. But the response rate of zinc group was better than the placebo group (43.8 versus 12.5% clinically and 56.3 versus 40 tympanometrically) Zinc administration and cycles of treatment had not statistically significant relationship.     Conclusion: Although in this study oral zinc sulfate supplementation had not statistically effect on treatment of OME, the response rate was better in zinc group compared to placebo group specially for longer administration. according to the findings, it seems more studies about oral zinc supplementation in the treatment of OME is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oral supplementation of zinc
  • otitis media with effusion
  • tympanometry