مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسررانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن

نویسندگان

دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

  مقدمه و هدف : نسبت قدرت همسترینگ به چهارسررانی ( H/Q ) یکی از مهم‌ترین عوامل خطرزای انواع آسیب‌های زانو به شمار می‌آید. هدف از انجام این تحقیق، مقایسه میزان H/Q در زنان ورزشکار و غیرورزشکار بود.   مواد و روش‌ها : آزمودنی‌های این تحقیق 28 زن ورزشکار(16 والیبالیست و 12 تکواندوکار) با میانگین سن، قد و وزن 03/5 ± 21/20سال، 73/5 ± 48/163سانتیمتر و 01/7 ± 74/57کیلوگرم و 12 زن غیرورزشکار با میانگین سن، قد و وزن 9/1 ± 5/21سال، 19/4 ± 160سانتیمتر و 64/6 ± 8/52کیلوگرم بودند. برای ارزیابی پارامترهای عملکردی عضلات همسترینگ و چهارسررانی از دستگاه دینامومتر ایزوکینتیک کینکام استفاده شد. پس از مشخص شدن نرمال بودن توزیع داده‌ها(با استفاده از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف) از آزمون تی مستقل برای بررسی اختلاف بین گروه‌ها استفاده شد( P < 0.05 ).   نتایج : تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نشان داد بین میانگین اوج گشتاور H/Q در ورزشکاران و غیرورزشکاران از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد.   نتیجه‌گیری : ورزش منظم به تنهایی عامل اصلی در تثبیت تعادل زانو نبوده و تمرینات ورزشی باید به گونه‌‌ای طراحی شوند که تعادل عملکردی عضلات همسترینگ و چهارسررانی جهت پیشگیری از آسیب زانو برقرار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Functional Concentric Ratio of Hamstring to Quadriceps in Female Athletes and Nonathletes

نویسندگان [English]

  • mohsen jafari
  • mohammadhossein khabaz
  • nahid bijeh
چکیده [English]

  Background and Objective: Hamstring to quadriceps strength ratio (H/Q) is one of the most important knee injury risk factors. The aim of this research was to compare H/Q in female athletes and nonathletes. Materials and Methods: The subjects of this research were 28 female athletes with mean age, height and weight of 20.21±3.05 y, 163.48±5.73 cm and 57.74±7.01 kg, as well as 12 female nonathletes with mean age, height and weight of 21.5±1.9 y, 160±4.19 cm and 52.8±6.64 kg. After specification of data normality (with Kolmogorov–Smirnov test) independent sample T test was used to show differences between groups. Results: Statistical analysis of data revealed that there was no significant difference in peak torque of H/Q between the athletes and non-athletes.   Conclusion: Regular exercise is not main factor for knee balance and trainings should designed to establishing functional balance of hamstring and quadriceps for prevention of knee injuries

کلیدواژه‌ها [English]

  • H/Q
  • Hamstring
  • Quadriceps
  • Peak torque
  • Concentric contraction