مقایسه میزان برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی بین دختران نابالغ ورزشکار (ژیمناست، رزمی‌کار و شناگر) و غیرورزشکار

نویسندگان

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

  مقدمه و هدف : هدف از پژوهش حاضر مقایسه سطوح هورمون رشد ( Growth Hormone (GH ))، عامل رشد شبه‌انسولین1 ( Insulin Like Growth Factor1 (IGF1 ))، انسولین، استرادیول، لیپیدهای سرم و تعداد سلول‌های خونی ( Complete Blood Count (CBC )) بین دختران نابالغ ورزشکار و غیرورزشکار بود.   مواد و روش کار : گروه تجربی شامل 15 دختر ژیمناست با میانگین سن (6/1 ± 89/10) سال، میانگین قد (26/12 ± 73/141) سانتی‌متر و میانگین وزن (84/6 ± 93/34) کیلوگرم، 7 دختر رزمی‌کار با میانگین سن (03/2 ± 14/12) سال، میانگین قد (79/5 ± 71/146) سانتی‌متر و میانگین وزن (06/5 ± 29/38) کیلوگرم، 11 دختر شناگر با میانگین سن (03/1 ± 45/10) سال، میانگین قد (8 ± 33/146) سانتی‌متر و میانگین وزن (45/9 ± 27/43) کیلوگرم و گروه کنترل شامل 10 دختر غیرورزشکار با میانگین سن (92/0 ± 8/11) سال، میانگین قد (69/5 ± 4/151) سانتی‌متر و میانگین وزن (21/7 ± 2/42) کیلوگرم بودند. متغیرهای تحقیق قد، وزن، درصد چربی و سطوح هورمون رشد، عامل رشد شبه‌انسولین، استرادیول، انسولین، لیپیدهای سرم و تعداد سلول‌های خونی بودند.   نتایج : بین میانگین وزن و عامل رشد شبه‌انسولین1، شناگران و ژیمناست‌ها و همچنین بین درصد غلظت متوسط هموگلوبین داخل گلبول قرمز خون شناگران و غیرورزشکاران تفاوت معناداری به نفع شناگران وجود داشت (05/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Some Hormonal and Biochemical Factors Between Female Prepubertal Athletes (Gymnasts, Fighters and Swimmers) and Non-athletes

نویسندگان [English]

  • nahid bijeh
  • mohsen jafari
چکیده [English]

  Objective: The purpose of this investigation was to compare the levels of GH, IGF1, insulin, estradiol, serum lipids and CBC between prepubertal female athletes and non-athletes.   Materials & Methods: Experimental group included 15 prepubertal gymnasts (10.89±1.6 y, 141.73±12.26 cm, 34.93±6.84 kg), 7 prepubertal fighters (12.14±2.03 y, 146.71±5.79 cm, 38.29±5.06 kg), 11 prepubertal swimmers (10.45±1.03 y, 146.33±8 cm, 43.27±9.45 kg) and control group included 10 prepubertal non-athletes (11.8±0.92 y, 151.4±5.69 cm, 42.2±7.21 kg). Research variables included height, weight, fat percent and levels of GH, IGF1, insulin, estradiol, serum lipds and CBC.   Results: There was significant differences in mean weight and IGF1 of gymnasts and swimmers and mean cell hemoglobin concentration of non-athletes and swimmers in favour of swimmers (p < 0.05). Also measures of height, weight, growth hormone, insulin-like growth factor and estradiol in gymnasts were lower than other groups and levels of weight, insulin and insulin-like growth factor in swimmers and levels of height, growth hormone and estradiol in non-athletes were higher than other groups. Conclusion: In gymnasts there is a growth hormone reduction secretion induced by high intensity trainings that leads to lower height and weight of gymnasts than swimmers and fighters. Thus exercise type affects anthropometric characteristics through influence on hormonal functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prepubertal girls
  • Growth
  • Puberty
  • Physical activity