بررسی اثر مصرف خوراکی گیاه تاج خروس در کاهش قند و چربی خون در موش صحرایی ماده

نویسندگان

چکیده

  هدف: در بررسی حاضر، اثر مصرف خوراکی و دراز مدت سرشاخه گلدار تاج خروس بر میزان گلوکز و لیپیدهای سرم و مورفولوژی جزائرلانگرهانس در موش‌های صحرایی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت.   مواد و روش کار: موش‌های صحرایی ماده (32= n ) به چهار گروه کنترل، کنترل تحت درمان با گیاه، دیابتی و دیابتی تحت درمان با گیاه تقسیم‌ شدند. دو گروه تحت تیمار نیز از غذای موش حاوی 25/6 درصد گیاه استفاده کردند. میزان گلوکز، تری‌گلیسیرید، کلسترول تام، کلسترول LDL و HDL سرم قبل از بررسی و در هفته‌های 4 و 8 پس از بررسی تعیین شد. وضعیت سلولی جزائرلانگرهانس در چهار گروه با استفاده از روش رنگ‌آمیزی گومری مورد بررسی قرار گرفت.   نتایج: در گروه دیابتی تحت درمان با گیاه میزان گلوکز سرم به‌طور معنادار در هفته‌های 4 و 8 کمتر از گروه دیابتی درمان نشده بود (05/0 p < - 01/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Oral Amaranthus caudatus Administration on Reduction of Blood Glucose and Lipids in Female Rat

نویسندگان [English]

  • mehrdad roghani
  • mohammadhossein Qeini
  • sayedghasem mousavi
  • fariba ansari
  • maryam sharayeli
چکیده [English]

  Objective: In this study, the effect of oral administration of Amaranthus caudatus L. (AC) on serum glucose, lipids, and morphology of Langerhans islets in diabetic rats was investigated.   Materials & Methods: Female Wistar rats (n=32) were divided into 4 groups, i.e. control, AC-treated control, diabetic, and AC-treated diabetic groups. The treatment groups received oral administration of plant-mixed pelleted food (6.25%) for 8 weeks. Serum glucose, triglyceride, total cholesterol, LDL- and HDL- cholesterol levels were determined before the study, and at 4th and 8th weeks of the study. Morphology of Langerhans islets in 4 groups was evaluated using Gomori staining method.   Results: AC treatment of diabetic rats did have a significant hypoglycemic effect at 4th and 8th weeks compared to the diabetic group (p < 0.05-0.01). In addition, serum LDL-cholesterol levels in the treated diabetic group significantly reduced compared to the untreated diabetic group (p < 0.05-0.005). On the other hand, treated diabetic group showed no significant difference with the untreated diabetic group with regard to the level of serum triglyceride and total cholesterol. Meanwhile, serum level of HDL-cholesterol significantly increased in treated-diabetic group (p < 0.005) in contrast to the diabetic group. Regarding histology of Langerhans islets, diabetic group showed a lower number and granularity of beta cells and AC treatment did not produce any considerable change in this respect.   Conclusion: Oral administration of AC has a significant hypoglycemic effect and leads to appropriate changes in serum lipids except for triglyceride and total cholesterol. .  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amaranthus caudatus
  • glucose
  • lipid
  • Beta cell
  • Diabetes mellitus