سلول‌های بنیادی طبیعی و سرطانی خونی: داروها و سمیّت

نویسندگان

دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، گروه بیوشیمی، تهران-ایران

چکیده

در بسیاری از سلول‌های سوماتیک موجودات پرسلولی، سلول‌هایی تحت عنوان سلول‌های بنیادی وجود دارند که در فیزیولوژی بدن بسیار مهم هستند. سلول‌های بنیادی سه ویژگی عمده دارند: 1. توانایی خود تجدید‌شوندگی؛ 2. توانایی تکثیر نامحدود؛ 3. توانایی تمایز به انواع مختلف سلولی. زمانی که سلول بنیادی تقسیم می‌شود، یک سلول مشابه خود و یا سلول تحت عنوان سلول اجدادی را ایجاد می‌نماید. سلول‌های اجدادی قدرت تکثیر کمترینسبت‌ به سلول‌های بنیادی داشته و درنهایت به انواع سلول‌های بالغ تبدیل می‌شوند.

تحقیقات نشان می‌دهد که شباهت‌های بسیار میان سلول‌های بنیادی طبیعی و سرطانی وجود دارد. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که سلول‌های بنیادی در ایجاد برخی از انواع سرطان‌ها مانند سرطان‌های خون، سینه و مغز نقش داشته باشند. با‌توجه‌به این شباهت‌ها، این احتمال وجود دارد که سلول‌های بنیادی سرطانی، در اثر جهش در سلول‌های بنیادی طبیعی حاصل شده‌اند؛ چراکه هر دو نوع سلول در فاز Go چرخۀ سلولی قرار دارند.

مطالعات نشان‌ داده روش‌های شیمی‌درمانی معمول در درمان سرطان‌های خونی، سلول‌هایی را که ازنظر متابولیکی و تقسیمی فعال هستند، هدف قرار می‌دهند و دارای اثراتی سوء بر سلول‌های بنیادی طبیعی و فاکتورهای رشد خونی هستند. بنابراین، این روش‌ها قادر به حذف سلول‌های بنیادی سرطانی نیستند و اجازه به رشد مجدد تومور می‌دهند. پیشنهاد می‌گردد محققان ترکیبات جدید و استراتژی‌های درمانی را توسعه دهند که به‌صورت انتخابی، سلول‌های بنیادی سرطانی، به‌ویژه مارکرهای سطحی آن‌ها را هدف گیرند؛ چراکه این داروها به‌طور مؤثرتری تومور را نسبت ‌به درمان‌های کنونی ریشه‌کن خواهند نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hematopoietic normal and cancer stem cells: Drugs and toxicity

چکیده [English]

Stem cells occur in many somatic tissues of multicellular organism and are important participants in their physiology. Stem cells have three distinctive properties: 1- self-renewal, 2- the potential to proliferate extensively and 3- capability to develop into multiple lineages. Every time a stem cell divides, it makes one exact copy and one progenitor cell. Progenitor cells have finite division capacity and ultimately differentiate into mature cell typesunder special groth factors. Researches show that there are many similarities between normal stem cells and cancer stem cells, so it seems that stem cells have a role in cancers of hematopoietic system, brain, and breast. Given these similarities, it is possible that cancer stem cells arise by mutations from normal stem cells because both of them are in Go phase of cell cycle. Studies have shown that conventional chemotherapy methods for treating blood-based cancer target cells that are metabolically and proliferatively active, have adverse effects on normal stem cells and hematopoietic growth factors. Therefore these cancer treatments fail to eliminate cancer stem cells and allow regrowth of the tumor. It is suggested that developing novel compounds and therapeutic strategies may help in selectively target cancer stem cells specially their surface markers because they eradicate tumors more effectively than current treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stem cells
  • Cancer stem cells
  • Normal stem cells
  • Toxicity
  • Anticancer drugs