آثار متقابل امواج تلفن همراه (940 مگاهرتز) و صوت (100 دسی‌بل، 700 تا 5700 هرتز ) بر سطح پلاسمایی هورمون‌های تیروئیدی در موش‌های صحرایی

نویسندگان

1 رشته فیزیولوژی، گروه زیست شناسی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

2 دکترای فیزیولوژی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران

3 دکترای فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: گسترش استفاده از تلفن همراه و افزایش آلودگی صوتی محیط اطراف ما، از مهم‌ترین عوامل خطرآفرین سلامتی انسان در عصر فناوری است. هدف این مطالعه، بررسی اثرهای مواجهه با استرس صوتی و امواج تلفن همراه بر سطح سرمی هورمون‌های T3 و T4 در موش‌های صحرایی نر بوده‌است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ تجربی- آزمایشگاهی، موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار، به گروه‌های «کنترل، مواجهه با امواج تلفن همراه (940 مگاهرتز) روزانه 1، 3 و 6 ساعت، مواجهه با استرس صوتی (100 دسی‌بل، 700 تا5700 هرتز) روزانه 1، 3 و 6 ساعت و مواجهه توأم با امواج تلفن همراه (940 مگاهرتز) و استرس صوتی (100 دسی‌بل، 700 تا 5700 هرتز) روزانه 1، 3 و 6 ساعت» تقسیم‌بندی‌شدند. پس از هشت هفته، نمونه خون از روش خون‌گیری از قلب، تهیه و پس از تهیه‌ سرم، میزان هورمون‌های T3 و T4 با روش ELFA اندازه‌گیری‌شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 19SPSS تجزیه‌وتحلیل‌شدند.

نتایج: نتایج نشان‌دادند که سطح سرمی T3 در همه گروه‌های تجربی، نسبت‌به گروه کنترل، کاهشی معنادار داشته‌است (001/0P < ). سطح سرمی T4 در موش‌های در مواجهه با امواج تلفن همراه روزانه به‌مدت 3 و 6 ساعت و در موش‌های در مواجهه با استرس صوتی روزانه به‌مدت1، 3 و 6 ساعت و موش‌های در مواجهه توأم روزانه به‌مدت 1و 6 ساعت، کاهشی معنادار یافت (05/0P < )؛ درحالی‌که این تغییرها برای سطح سرمی T4 در گروه‌های مواجهه با امواج تلفن همراه روزانه به‌مدت 1 ساعت و مواجهه توأم روزانه به‌مدت 3 ساعت، نسبت‌به گروه کنترل مشاهده‌نشد.

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان‌می‌دهند، این دو عامل فیزیکی می‌توانند آثار یکدیگر را بر میزان مهار ترشح هورمون‌های تیروئیدی تقویت‌کنند و ازطرفی، این امر به‌مدت زمان مواجهه، وابسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combined effects of mobile phone radiation (940 MHz) and noise (100 db, 5700- 700 Hz) on plasma level of the thyroid hormones in rats

چکیده [English]

Background and Objective: Widespread use of cell phones and increased noise pollution in surrounding environment are the most important risk factors of human health in the age of technology. The aim of this study was to investigate the effects of mobile phone radiation and noise stress on serum levels of T3 and T4 in male rats.

Materials and Methods: In this experimental study, the male Wistar rats were divided into control, exposed to cell phone radiation (940 MHz) for 1, 3 and 6 h/day, exposed to noise stress (100 db, 700-5700 Hz) for 1 h, 3 h and 6 h/day, exposed to cell phone radiation (940 MHz) and noise stress (100 db, 700-5700 Hz) for 1, 3 and 6 h/day groups. After 8 weeks, blood samples were obtained using cardiac puncture method and after serum preparation, levels of T3 and T4 were measured using ELFA method. The data were statistically analyzed using SPSS software version 19.

Results: The results indicated that serum level of T3 significantly decreased in all experimental groups compared with control animals (p < 0.001). Serum level of T4 significantly decreased in rats exposed to cell phone radiation for 3 and 6 h/day and in rats exposed to noise stress for 1, 3 and 6 h/day and in rats exposed to cell phone radiation and noise stress simultaneously for 1 and 6 h/day (p < 0.05). These changes were not observed for serum level of T4 in groups exposed to cell phone radiation for 1 h/day and in group exposed to cell phone radiation and noise stress simultaneously for 3 h/day.

Conclusion: Results of this research showed that these two physical factors can synergistically potentiate their inhibitory effects on thyroid hormones secretion and their effect is proportionally related to exposure period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cell phone
  • Noise stress
  • T3
  • T4
  • Rat