باورهای والدین درخصوص علایم و نشانه‌های رویش دندان کودکان

نویسندگان

1 گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، مامایی، بهداشت مادر و کودک، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه بهداشت وپزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران

3 دکترای آموزش بهداشت، عضو هیات علمی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

مقدمه و هدف: دندان‌درآوردن کودکان، موضوعی جهانی، تکرارشونده و به‌سادگی قابل‌مشاهده است. هدف از این مطالعه، بررسی باورهای والدین درخصوص علایم و نشانه‌های رویش دندان کودکان است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، مطالعه‌ای مقطعی است که به‌طور تصادفی، روی 534 نفر از والدین در مراکز بهداشتی شهر تهران انجام‌شده. پرسش‌نامه شامل دو بخش «بررسی ویژگی‌های دموگرافی والدین و کودکانشان و ارزیابی آگاهی و باورهای عمومی والدین راجع‌به دندان‌درآوردن کودکان» بود. تجزیه‌وتحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار رایانه‌ای spss16 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای اسکوئر انجام‌شد ( (p≤ 0.05.

نتایج: پاسخ‌های نادرست درباره علایم و نشانه‌های دندان‌درآوردن «تب (67.6 درصد)، اسهال (58.1 درصد) و اختلال در خواب (46.4 درصد)» بودند؛ فقط، 69.7 درصد از والدین به کودکانشان اجازه‌دادند وسایلی را به‌منظور کاهش نشانه‌های دندان‌درآوردن گازبگیرند.

نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان‌داد، میزان آگاهی و باورهای والدین راجع‌به علایم و نشانه‌های دندان‌درآوردن کودکان، پایین است و مراقبان بهداشت دهان و دندان باید به والدین درخصوص فرایند دندان‌درآوردن و مشکلات ناشی از آن و نحوه برخورد با آن آموزش‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parents’ beliefs about signs and symptoms associated with children’ teething

چکیده [English]

Background and Objective: Tooth eruption is universal, recurrent and easily observed. The aim of this study was to investigate the parental beliefs about teething signs and symptoms.

Materials and Methods: A cross-sectional survey was conducted in a random sample of 534 parents attending Health Care Centers, Tehran, Iran. The questionnaire contained two sections: Section (1) surveyed parents and their children’s demographic characteristics. Section (2) aimed to assess the general knowledge and beliefs of parents regarding their children’ teething. The analysis of data was carried out using SPSS software and descriptive statistics and the chi-squared test (p < 0.05).

Results: Response to teething was incorrectly attributed to fever (67.6%), diarrhea (58.1%), and sleep disturbances (46.4%). Only 69.7% of parents allowed their children to bite on chilled objects to relieve symptoms associated with teething.

Conclusion: This study shows a common lack of knowledge and beliefs about teething among parents. Parents should be better educated about the teething process and the proper management of teething troubles by the dental health care providers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parents
  • Beliefs
  • Children
  • Teething
  • Signs
  • Symptoms