تاثیر دستکاری سیستم های حسی بر کنترل پاسچر پسران 15-4 سال

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

3 دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه و هدف: توانایی کنترل موقعیت های مختلف بدن در فضا ناشی از تعامل پیچیده سیستم های عصبی، حسی و اسکلتی- عضلانی است که به طور کلی به عنوان سیستم کنترل پاسچر تعریف می شود. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر دستکاری سیستم های حسی بر کنترل پاسچر پسران 15-4 سال بود.
مواد و روش ها: نمونه آماری تحقیق شامل 160 پسر 15-4 سال (4 گروه سنی) و 40 مرد 25-22 سال بود که براساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. جهت ارزیابی کنترل پاسچر آزمودنیها از آزمون سازماندهی حسی دستگاه پاسچروگرافی پویای کامپیوتری استفاده شد. این آزمون دارای 6 وضعیت است که سیستمهای حسی درگیر در کنترل پاسچر را مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین قد، وزن و شاخص توده بدنی آزمودنی ها نیز اندازه گیری شد.
نتایج: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد تفاوت معنی داری درکنترل پاسچر گروه ها وجود دارد. براساس نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در وضعیت اول، پسران تا سن 15 سالگی به کنترل پاسچری مشابه با افراد بزرگسال دست نمی یابند. در وضعیت دوم نتایج نشان داد بین گروه سنی 15-13 سال با افراد بزرگسال تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0P < )، اما تفاوت میان گروه های دیگر معنی دار بود. همچنین در وضعیت سوم نیز نتایجی مشابه با وضعیت اول بدست آمد. در وضعیت چهارم پسران 15-13 سال به کنترل پاسچری مشابه با افراد بزرگسال دست یافتند به طوری که تفاوت معنی داری میان این دو گروه مشاهده نشد (05/0P>). در وضعیتهای پنجم و ششم نیز پسران مورد مطالعه نتوانستند به کنترل پاسچری مشابه با افراد بزرگسال دست یابند.
نتیجه گیری: براساس نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد پسران تا سن 15 سالگی قادر به پردازش، یکپارچه کردن و سازماندهی اطلاعات سیستمهای حسی در کنترل پاسچر مشابه افراد بزرگسال نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of sensory systems manipulation on postural control in boys with 4-15 years-old

چکیده [English]

Background and Objective: The ability to control various body positions in space caused by a complex interaction of, sensory, musculoskeletal and neural systems, that is generally defined as a postural control system. Thus, the purpose of present study was to examine the effect of sensory systems manipulation on postural control in boys with 4-15 years-old.
Materials and Methods: The statistical sample included 160 boys with age range of 4-14 years-old (in 4 age groups) and 40 male with age range of 22-25 years-old that selected based on inclusion and exclusion criteria. To evaluation of postural control, the sensory organization test of computerized dynamic posturography system was used. This test is composed of 6 conditions and can be assessed the sensory systems that involved in postural control. Also, weight, height and BMI of subjects were measured.
Results: The one-way ANOVA test results showed that there are significant differences in postural control among all groups. Based on the results of Bonferroni post hoc test in condition 1, boys up to 15 year-old cannot achieved to postural control similar to adults. Also, in condition 2, results showed that the differences between 13-15 year-old group and adults were not significant, but the differences between other age groups were significant (P < 0.05). Furthermore, in condition 3 the results were obtained similar to condition 1. The 13-15 years-old boys, in condition 4, achieved in postural control similar to adults, so that there were no significant difference between this groups (P>0.05). In 5 and 6 conditions, Subjects in all age groups were not able to achieved postural control similar to adults (P < 0.05).
Conclusion: According to the results of present research, seems to boys up to 15 years-old could not be process, integration and organization of sensory systems information similar to adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual System
  • Proprioception
  • Vestibular System
  • Computerized Dynamic Posturography