نویسنده = ���������� ���������� ���������� ����������
رابطه سلامت معنوی با افسردگی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 19-24

فاطمه سادات حسینی اخگر؛ علی دواتی؛ احیاء گرشاسبی