نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
اثر کوئرستین و نانوکریستال آن بر اختلالات رفتاری ناشی از تزریق کتامین در مدل حیوانی اسکیزوفرنی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 11-20

راضیه حسینی؛ اکبر حاجی زاده مقدم؛ محبوبه زارع؛ فرشیه میرمحمدرضایی