نویسنده = ���������������� ������������������
ارزیابی عملکرد بینایی ـ فضایی در بیماران آلزایمری و افراد مسن سالم با استفاده از روش تکلیف دوگانه

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 47-54

عبدالمجید آزادیان؛ حمید صالحی؛ رحمان باقرنیا؛ محمود اصل محمدی زاده؛ محمد مشهدی