دانشور پزشکی- اطلاعات تماس
تلفن تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

شماره تلفن دفتر نشریه :     02166419568

شماره دورنگار دفتر نشریه:    02166468993

آدرس ایمیل نشریه:             daneshvarmed@shahed.ac.ir

آدرس سایت نشریه:            daneshvarmed.shahed.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشور پزشکی:
http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب