دانشور پزشکی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله(فارسی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  ‌راهنمای نگارش و شرايط پذيرش مقالات دوماهنامه‌ علمی‌ ـ پژوهشی‌ دانشور پزشکی‌

  «مجله علمی پژوهشی دانشور پزشکي» به انتشار مقالات پژوهشی اصيل، مورد نگاری و مروری در زمينه علوم پايه و بالينی پزشکی دندانپزشکی و پرستاری که در هيچ مجله‌ی چاپ يا تحت بررسی نباشد، می‌پردازد.

  رعايت نکات ذيل در هنگام ارسال مقاله الزامی است:

  1. مقاله بايد ضمن رعايت قواعد دستوری، به فارسی سليس و روان نوشته شده باشد و از معادل‌های فارسی اصطلاحات خارجی در صورت امکان استفاده شود.

  2. نسخه‌ی اصلی مقالات  با استفاده از نرم‌افزار Microsoft Word نسخه‌ی 2003 يا بالاتر و طبق شرايطی که در همين متن آمده است، تهيه شده باشد و نوع و اندازه‌ی حروف برای زبان فارسی لوتوس 13 و برای زبان انگليسی Times New Roman 12 باشد.

  3. صفحه‌بندی مقاله به صورت يک خط در ميان بر روی کاغذ A4 باشد و حداقل 25 ميلی‌متر حاشيه از دو طرف داشته باشد و شماره‌ی صفحه در گوشه‌ی سمت راست و پايين هر صفحه قرار گيرد. متن مقاله بايد به صورت يک خط در ميان با حاشيه مناسب از هر سمت کاغذ تايپ شده باشد،

  4. مقاله  به صورت الکترونيک به آدرس اينترنتی http://daneshvarmed.shahed.ac.ir ارسال شود.

  نسخه‌ی اصلی مقاله در مورد مقالات پژوهشی اصيل، مروری، و مورد نگاری بايد حاوی بخش‌های زير باشد. ضمناً مقالات مروری فقط بر اساس دعوت سردبير از محققان برجسته و مراجعه به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده فرد قابل پذيرش است. با اين وجود کسانی که تمايل دارند نسبت به نگارش مقاله مروری اقدام نمايند، می‌توانند در خواست خود را همراه با يک صفحه از خلاصه مقاله مورد نظر جهت سردبير ارسال نمايند، که در صورت موافقت، مراتب جهت نگارش مقاله مروری اعلام می‌گردد. در مورد مقالات مورد نگاری نيز حداکثر 2 مورد در هر شماره به چاپ خواهد رسيد که لازم است در تهيه اين مقالات شامل موارد نادر و مهم پزشکی گزارش شوند و حجم کل مقاله بهمراه منابع و عکس‌ها، جداول و نمودارها حداکثر از 4 صفحه چاپی تجاوز ننمايد.

  صفحه‌ی اول: شامل عنوان کامل مقاله، نام مؤلفان، بخش، بيمارستان، دانشکده، دانشگاه و شهر يا محل اشتغال، درجه‌ی علمی و مرتبه‌ی دانشگاهی نويسنده (نويسندگان)؛ نشانی پستی و شماره‌های تلفن که حتما بايد شماره موبايل باشد، نمابر و پست الکترونيک. نويسنده مسئول که بايد در مکاتبات مخاطب قرار گيرد؛ عنوان مکرر ( Running title ) با حداکثر 40 حرف.

  صفحه‌ی دوم: چکيده فارسی (حداکثر 250 کلمه دارای بخش‌های مقدمه و هدف، مواد و روش‌ها، نتايج و نتيجه‌گيری) و واژه های کليدی حداکثر 5 مورد. برای مقالات مورد نگاری اين قسمت شامل مقدمه و هدف، معرفی مورد و نتايج، و نتيجه گيری باشد.

  صفحه‌ی سوم: چکيده مقاله انگليسی، کاملاً منطبق با چکيده فارسی (حداکثر 250 کلمه شامل: Background and Objective ، Materials and Methods ( Case report ) ، Results ، Conclusion و Key words (حداکثر 5 مورد).

  ساير صفحه ها: شامل مقدمه؛ مواد و روش‌ها (معرفی مورد)، نتايج و بحث و نتيجه گيری حداکثر 3000 کلمه به شرح زير:

  مقدمه

  پس از آوردن سابقه علمی مختصر از کار، هدف اصلی از انجام تحقيق بيان شود و منطق تحقيق يا مشاهده به طور خلاصه اعلام گردد. تنها مراجع کاملاً مرتبط ذکر شود و به نتايج يا نتيجه‌گيری اشاره نشود.

  مواد و روشها

  جامعه مورد بررسی و نحوه نمونه‌گيری (بيماران يا حيوانات آزمايشگاهی) به وضوح بيان شود. سن، جنسيت و ساير مشخصه‌های مهم مشخص شوند. روش‌ها، وسيله (نام سازنده تجهيزات و آدرس در پرانتز قيد شود) و اقدامات با توضيح کافی بيان شود؛ در حدی که ساير محققين بتوانند نتايج را بررسی و بازبينی کنند و يا در صورت تمايل پژوهش را به طور کامل تکرار نمايند. می‌توان در صورت لزوم به روش‌های مشخص و تعريف شده ارجاع داد (از جمله روش‌های آماری). روش‌های جديد يا تعديل يافته، توضيح داده شوند؛ دلايل استفاده از آنها بيان گردد و محدوديت‌های آنها ارزيابی شوند. همه داروها و مواد شيميايی استفاده شده مشخص شده، از جمله نام ژنريک، دوز و طريقه مصرف بيان شود. شواهدی ارايه شود که حساسيت و اختصاصيت روش‌های آزمايشگاهی را تأييد نمايد. گزارش کارآزمايی بالينی تصادفی شده بايد اطلاعاتی راجع به همه عناصر مهم تحقيق ارايه کند، از جمله پروتکل تحقيق (جمعيت تحقيق، اقدامات، نتايج و منطق تحليل آماری)، تعيين نوع مداخلات (روش‌های تصادفی‌سازی، مخفی کردن گروه‌های درمانی مختلف) و روش کورکردن تحقيق. همچنين در مورد کارآزمايی های بالينی ارائه مجوز از ..... الزاميست.

  رعايت اصول اخلاقی تحقيق: در کارآزمايی‌های بالينی، اسامی بيماران و شماره تخت بيمارستان، مخصوصاً در تصاوير، ذکر نشوند. اخذ رضايت‌نامه از بيماران ذکر شود. مشخص شود که مطالعه اپيدميولوژيک يا کارآزمايی بالينی توسط کميته اخلاق تصويب شده است.

  روش‌های آماری: اين روش‌ها بايد با جزئيات کافی بيان شوند تا خواننده بتواند نتايج مقاله را آزمون کند. اشاره به نرم‌افزار مورد استفاده ضروری است. برای هر يک از متغيرهای تحقيق، آزمون آماری به کار گرفته شده قيد شود. سعی شود از ميانگين، ميانه، انحراف معيار و فواصل اطمينان برای نشان دادن نتايج پژوهش استفاده گردد.

  نتايج

  نتايج با ترتيب منطقی در متن، جداول و نمودارها، تصاوير و اشکال ارايه گردند. در مطالعات تحليلی و کارآزمايی بالينی ابتدا به مقايسه خصوصيات دو گروه شاهد و مورد (تجربی) پرداخته شود و سپس داده‌های پژوهش آورده شود. داده‌های جداول، نمودارها و تصاوير در متن مجدداً تکرار نشود. داده‌ها نبايد به هر دو صورت جدول و نمودار ارايه شوند.

  بحث

  در پاراگراف اول اين بخش يافته‌های مهم که سؤالات تحقيق را پاسخ داده است آورده شود. بر جنبه‌های مهم و تازه تحقيق و نتيجه‌گيری حاصل از آن تأکيد گردد. داده‌ها يا مطالب ديگر متعلق به بخش مقدمه يا نتايج تکرار نشوند. در قسمت بحث، تفسير يافته‌ها و محدوديت آنها بيان گردند؛ مشاهدات به تحقيق‌های مرتبط ديگر ارتباط داده شده، علل تفاوت با يافته‌های ديگران تحليل شوند. نتيجه‌گيری با اهداف تحقيق مرتبط گردند اما از اظهارات نامشخص و نتيجه‌گيری‌هايی که داده‌ها کاملاً آنها را پشتيبانی نمی‌کنند اجتناب شود. فرضيه‌های جديد در صورت لزوم بيان گشته و توصيه‌ها در انتهای بحث بيايند.

  ساير صفحات: برای تشکر و سپاسگزاری، مراجع و منابع، جدول‌ها، نمودارها، عکس‌ها و تصاوير (پهنا 8 يا 16 سانتيمتر).

  لازمست جدول‌ها به صورت عکس ارايه نگردند، شماره‌گذاری متوالی داشته باشند و در متن مقاله به شماره‌ی جدول‌ها به صورت متوالی اشاره گردد. در زيرنويس جدول‌ها، همه‌ی اختصارهای غيراستاندارد استفاده شده، توضيح داده شوند و متن جدول‌ها فارسی باشد. در مورد نمودارها نيز به زبان فارسی، به صورت دو بعدی، بدون حاشيه و تزئينات اضافه تنظيم شوند و ابعاد آن‌ها نبايد از 12 X 8 سانتيمتر بزرگتر باشد.

  عکس‌ها به صورت فايل‌های مجزا از نوع TIF و با کيفيت مناسب چاپ ( حداقل dpi 300 ) شود. عکس‌ها بايد دقيق و روشن و به نحوی تهيه شوند که از نظر فنی چاپ آن‌ها با کيفيت مطلوب در مجله مقدور باشد. از ارسال فتوکپی به جای عکس خودداری شود. حتی‌المقدور از ارسال عکس رنگی اجتناب گردد. عکس‌های راديوگرافی بايد مطابق استانداردهای گفته شده در بالا باشد. عکس‌ها و تصاوير بايد شماره‌گذاری متوالی داشته و ترتيب آن‌ها براساس ارجاع به آن‌ها در متن باشد. اگر عکس منتشر شده است، منبع اوليه در منابع ذکر شود.

  نام منابع حمايت مالی که منجر به انجام تحقيق شده است و هم‌چنين هر گونه کمک تکنيکی بايد قبل از منابع و مراجع تحت عنوان تشکر و قدردانی ذکر شود.

 

  منابع

  شيوه‌ی نگارش فهرست منابع (کتابنامه) مطابق نمونه‌های زير است:

  منابع بايد به ترتيب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند، در صفحه‌ای جداگانه در آخر مقاله، به ترتيب شماره آورده شود و تماما بر اساس الگوی زير (ونکوور )به انگليسی تنظيم شود:

  Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. British Journal of Cancer. 1995; 73: 1006-12

لازم به ذکر است ضمن اينکه عنوان نشريه بايد به صورت کامل آورده شود حروف اول اسم نشريه نيز به شکل بزرگ درج گردد.

  کتاب‌ها و ساير منابع‌ منوگراف‌

  تدوين‌کننده‌ يا گردآورنده‌ به‌ عنوان‌ مؤلف‌

  Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

 

  سازمان‌ به‌ عنوان‌ مؤلف‌ و ناشر

  Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington : The Institute; 1992.

  يک فصل‌ ‌ کتاب‌

  Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management . 2nd ed. New York: Raven Press; 1995: p.465-78.

 

  4. پايان‌نامه‌

  Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access & utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ.: 1995.

 

 

  مقاله‌ منتشر نشده‌:

  Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. 1996, In press.

 

  * منظور از «زيرچاپ‌» پذيرفته‌ شدن‌ رسمی‌ مقاله‌ در مجله‌ ياد شده‌ بوده‌، صرف‌ ارسال‌ مقاله‌ مجوز ذکر مقاله‌ به‌عنوان‌ مرجع‌ نيست.

 

  مقاله‌ نشريه‌ در نسخه‌ الکترونيک‌

  Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis. [serial online] 1995 Jun-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1)[24 http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htmscreens]. Available from: URL:

  منوگراف‌ الکترونيک‌

  CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers . 2nd ed. Version 2.0 San Diego: CMEA; 1995.

  فايل‌ کامپيوتری‌

  Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.

 

  هيئت تحريريه در پذيرش، رد،‌ انجام اصلاحات، و ويرايش مقالات آزاد است. تمامی مقالات منطبق با شرايط فوق، پس از وصول جهت ارزيابی به داوران تخصصی ارسال می گردد. پس از اتخاذ رأی نهايی، نتيجه از طريق وب ‌سايت رسمی مجله يا بصورت کتبی به اطلاع نويسنده‌ی محترم خواهد رسيد. در صورت انجام تمام اصلاحات مورد نظر داوران، مقاله در نوبت چاپ قرار گرفته، پس از انتشار، 4 نسخه از مجله برای نويسنده مسئول ارسال خواهد شد .

  نشانی: تهران – بلوار کشاورز- خيابان شهيد عبدالله زاده – پلاک 29- دانشکده پزشکی شاهد – طبقه 4- دفتر مجله دانشور پزشکی- صندوق پستی 7435-14155 – تلفن و دورنگار: 88984116

  ضمناٌ علاقمندان جهت سفارش نشريه می‌توانند به راهنمای اشتراک مجله مراجعه نمايند


  چک ليست مقالات ارسالی برای مجله‌ی دانشور پزشکی

  1- صفحه‌ی اول شامل عنوان فارسی و انگليسی به همراه اسامی و آدرس کامل نويسندگان و مشخصات نويسنده مسئول c

  2- متن مقاله c

  3- چکيده فارسی (حداکثر250کلمه) c

  4- چکيده انگليسی (حداکثر 250 کلمه) c

  5- منابع طبق فرمت مجله c

  6- جداول و نمودارها درصفحات جداگانه وطبق فرمت مجله c

  7- فايل مقاله ارسال شده به صورت بر خط email يا ديسکت c

  8 - فايل نمودارها، عکس ها، ... c

  9- نامه درخواست بررسی مقاله به همراه پيشنهاد حداقل 4 داور متخصص با رتبه علمی استاديار به بالا در ارتباط با موضوع مقاله به همراه آدرس کامل پستی . e-mail و تلفن تماسکه بايد حتما تلفن موبايل ياشد. c

نشانی مطلب در وبگاه دانشور پزشکی:
http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/find.php?item=1.48.11.fa
برگشت به اصل مطلب