دانشور پزشکی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

هیئت تحریریه

دکتر محمد انصاری

دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده پزشکی-گروه بیوشیمی

  

دکتر پرویز اولیا

دکتری تخصصی میکروب شناسی پزشکی

  

دکتر سیامک افشین مجد

دانشگاه شاهد

 

دکتر محسن خلیلی

دانشگاه شاهد

  

دکتر محمدرضا جلالی ندوشن

دانشگاه شاهد

 

دکتر نوشین جلایر نادری

دانشگاه شاهد

 

دکتر علی دواتی

دانشگاه شاهد

 

دکتر ایرج رسولی

دانشگاه شاهد 

 

دکتر مهرداد روغنی

دانشگاه شاهد

  

دکتر سید شجاع الدین شایق

دانشگاه شاهد 

  

دکتر طوبی غضنفری

دانشگاه شاهد   
دکتر سقراط فقیه زاده دانشگاه تربیت مدرس    

دکتر فرامرز فلاحی

دانشگاه شاهد   

دکتر سید کاظم فروتن

دکترای

  

دکتر زهرا کیاسالاری

دکترای   

دکتر احیا گرشاسبی

متخصص    
دکتر اطهر معین دکترای   

دکتر احمدعلی نوربالا

پروفسور   

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

ج   
نشانی مطلب در وبگاه دانشور پزشکی:
http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/find.php?item=1.41.17.fa
برگشت به اصل مطلب