اصول اخلاق مطالعات روانشناسی و روانپزشکی

نشریه علمی-پژوهشی دانشور پزشکی: نشریه پژوهشی پایه و بالینی به صاحب امتیازی دانشگاه شاهد در پژوهش‌های حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی متعهد به اعمال اصول اخلاقی روانشناسی بر مبنای بیانیه‌های انجمن روانشناسی امریکا (APA) است. جهت مطالعه بیشتر این اصول اخلاقی به این لینک مراجعه نمایید.