راهنمای نویسندگان

 • مقالات ترجیحاً با استفاده از نرم‌افزار 2003 Microsoft office Word و یا بالاتر نوشته شود.
 • نوع و اندازه‌ حروف برای زبان فارسی با قلم B Lotus و سایز 12 و برای زبان انگلیسی Times New Roman و سایز 10 باشد .
 • عنوان : فونت 12 پررنگ ( Bold )
 • سر فصل ها : فونت 11 پررنگ ( Bold )
 ​عنوان: 
عنوان مختصر و در برگیرنده ی محتوای مقاله باشد

نام نویسنده (گان):
 • بعد از عنوان مقاله نام نویسنده (گان) در یک خط به ترتیب آورده و شماره گذاری گردد
 • نویسنده مسئول ( Corresponding author ) با علامت * متمایز گشته و در زیر آخرین سطر مربوط به آدرس نویسندگان به این صورت ذکر گردد: 
*نویسنده مسئول: (نام و نام خانوادگی)    (آدرس الکترونیک نویسنده مسئول)
 • آدرس کامل نویسنده (گان) شامل گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور بعد از سطر مربوط به نام نویسنده (گان) به صورت کامل در چکیده فارسی و همچنین انگلیسی (به ترتیب شماره) ذکر گردد.
 • نام نویسی لاتین در چکیده انگلیسی به صورت کامل مانند چکیده فارسی باشد.
نوع مقاله:
 • مقاله پژوهشی
 • مقاله مروری (مقالات مروری در موارد خاص و با تایید سردبیر قابل پذیرش است)
 • گزارش موردی
 • مقالات برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکترا
چکیده مقاله:
( اعم از فارسی و انگلیسی) حداکثر دارای 250 کلمه و شامل اجزای زیر باشد :
  1- مقدمه و هدف
 Background and Objective )
  2- مواد و روش ها (Materials and Methods)  
  3- نتایج ( Results )
  4- نتیجه گیری ( Conclusions )
   5- کلید واژه ها ( KeyWords

متن اصلی مقاله:
 • مقدمه
پس از آوردن سابقه علمی مختصر از کار، هدف اصلی از انجام تحقیق بیان شود و منطق تحقیق یا مشاهده به طور خلاصه اعلام گردد. تنها مراجع کاملاً مرتبط ذکر شود و به نتایج یا نتیجه‌گیری اشاره نشود.
 • مواد و روشها
جامعه مورد بررسی و نحوه نمونه‌گیری (بیماران یا حیوانات آزمایشگاهی) به وضوح بیان شود. سن، جنسیت و سایر مشخصه‌های مهم مشخص شوند. روش‌ها، وسیله (نام سازنده تجهیزات و آدرس در پرانتز قید شود) و اقدامات با توضیح کافی بیان شود؛ در حدی که سایر محققین بتوانند نتایج را بررسی و بازبینی کنند و یا در صورت تمایل پژوهش را به طور کامل تکرار نمایند. می‌توان در صورت لزوم به روش‌های مشخص و تعریف شده ارجاع داد (از جمله روش‌های آماری). روش‌های جدید یا تعدیل یافته، توضیح داده شوند؛ دلایل استفاده از آنها بیان گردد و محدودیت‌های آنها ارزیابی شوند. همه داروها و مواد شیمیایی استفاده شده مشخص شده، از جمله نام ژنریک، دوز و طریقه مصرف بیان شود. شواهدی ارایه شود که حساسیت و اختصاصیت روش‌های آزمایشگاهی را تأیید نماید. گزارش کارآزمایی بالینی تصادفی شده باید اطلاعاتی راجع به همه عناصر مهم تحقیق ارایه کند، از جمله پروتکل تحقیق (جمعیت تحقیق، اقدامات، نتایج و منطق تحلیل آماری)، تعیین نوع مداخلات (روش‌های تصادفی‌سازی، مخفی کردن گروه‌های درمانی مختلف) و روش کورکردن تحقیق. همچنین در مورد کارآزمایی های بالینی ارائه کد
 
Iranian  Randomize Clinical Trial ا با ثبت نام در سایت www.irct.ir الزامیست.
رعایت اصول اخلاقی تحقیق: در کارآزمایی‌های بالینی، اسامی بیماران و شماره تخت بیمارستان، مخصوصاً در تصاویر، ذکر نشوند. اخذ رضایت‌نامه از بیماران ذکر شود. مشخص شود که مطالعه توسط کمیته اخلاق تصویب شده است. ضروری است که در این قسمت نوشته شود که کدام کمیته اخلاق (در صورت وجود، شماره تاییدیه کمیته اخلاق) این پژوهش را تایید نموده است.
روش‌های آماری: این روش‌ها باید با جزئیات کافی بیان شوند تا خواننده بتواند نتایج مقاله را آزمون کند. اشاره به نرم‌افزار مورد استفاده ضروری است. برای هر یک از متغیرهای تحقیق، آزمون آماری به کار گرفته شده قید شود. سعی شود از میانگین، میانه، انحراف معیار و فواصل اطمینان برای نشان دادن نتایج پژوهش استفاده گردد.
 • نتایج:
 نتایج با ترتیب منطقی در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و اشکال ارایه گردند. در مطالعات تحلیلی و کارآزمایی بالینی ابتدا به مقایسه خصوصیات دو گروه شاهد و مورد (تجربی) پرداخته شود و سپس داده‌های پژوهش آورده شود. داده‌های جداول، نمودارها و تصاویر در متن مجدداً تکرار نشود. داده‌ها نباید به هر دو صورت جدول و نمودار ارایه شوند.
 • بحث و نتیجه گیری:
  در ابتدای این بخش، یافته‌های مهم که سؤالات تحقیق را پاسخ داده است آورده شود. بر جنبه‌های مهم و تازه تحقیق و نتیجه‌گیری حاصل از آن تأکید گردد. داده‌ها یا مطالب دیگر متعلق به بخش مقدمه یا نتایج تکرار نشوند. در قسمت بحث، تفسیر یافته‌ها و محدودیت آنها بیان گردند؛ مشاهدات به تحقیق‌های مرتبط دیگر ارتباط داده شده، علل تفاوت با یافته‌های دیگران تحلیل شوند. نتیجه‌گیری با اهداف تحقیق مرتبط گردند اما از اظهارات نامشخص و نتیجه‌گیری‌هایی که داده‌ها کاملاً آنها را پشتیبانی نمی‌کنند اجتناب شود. فرضیه‌های جدید در صورت لزوم بیان گشته و توصیه‌ها، محدودیت ها در صورت وجود، و نتیجه گیری در انتهای بحث بیایند.
سایر مطالب: تشکر و قدردانی، ملاحظات اخلاقی (پیروی از اصول اخلاق پژوهشی قید شود)، حامی مالی (در صورت وجود داشتن)، مشارکت نویسندگان (در صد سهم هر نویسنده و مورد مشارکت قید شود)، تعارض منافع، مراجع و منابع، جدول‌ها، نمودارها، عکس‌ها و تصاویر (پهنا 8 یا 16 سانتیمتر).
 لازمست جدول‌ها به صورت عکس ارایه نگردند، شماره‌گذاری متوالی داشته باشند و در متن مقاله به شماره‌ی جدول‌ها به صورت متوالی اشاره گردد. در زیرنویس جدول‌ها، همه‌ی اختصارهای غیراستاندارد استفاده شده، توضیح داده شوند. در مورد نمودارها نیز به صورت دو بعدی، بدون حاشیه و تزئینات اضافه تنظیم شوند.
 عکس‌ها به صورت فایل‌های مجزا از نوع TIFF  و با کیفیت مناسب چاپ ( حداقل dpi 300 ) تنظیم شود. عکس‌ها باید دقیق و روشن و به نحوی تهیه شوند که از نظر فنی چاپ آن‌ها با کیفیت مطلوب در مجله مقدور باشد. حتی‌المقدور از ارسال عکس رنگی اجتناب گردد. عکس‌های رادیوگرافی باید مطابق استانداردهای گفته شده در بالا باشد. عکس‌ها و تصاویر باید شماره‌گذاری متوالی داشته و ترتیب آن‌ها براساس ارجاع به آن‌ها در متن باشد. اگر عکس منتشر شده است، منبع اولیه در منابع ذکر شود.
 •   منابع
 شیوه‌ی نگارش فهرست منابع (کتابنامه) مطابق نمونه‌های زیر است:
 منابع باید به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند، در صفحه‌ای جداگانه در آخر مقاله، به ترتیب شماره آورده شود و تماما بر اساس الگوی زیر (ونکوور )به انگلیسی تنظیم شود.
لازم به ذکر است طبق نمونه ی ارائه شده ی ذیل، اسم مجلات می بایست کامل آورده شود.
نشریات
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukemia in Europe after Chernobyl. British Journal of Cancer 1995; 73: 1006-12
  کتاب‌ها و سایر منابع‌ منوگراف‌
  تدوین‌کننده‌ یا گردآورنده‌ به‌ عنوان‌ مؤلف‌
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.
  سازمان‌ به‌ عنوان‌ مؤلف‌ و ناشر
Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington The Institute; 1992.
  یک فصل‌ ‌ کتاب‌
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management2nd ed. New York: Raven Press; 1995: 465-78.
  پایان‌نامه‌
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access & utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ., 1995.
  مقاله‌ نشریه‌ در نسخه‌ الکترونیک‌
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerging Infectious Diseases [serial online] 1995 [cited 1996 Jun 5]; 1(1)[24 http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htmscreens]. Available from: URL:
  منوگراف‌ الکترونیک‌
CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers 2nd ed., Version 2.0, San Diego: CMEA; 1995.
  فایل‌ کامپیوتری‌
Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.

 

دفعات مشاهده: 33540 بار   |   دفعات چاپ: 1597 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 226 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشور پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Daneshvar

Designed & Developed by : Yektaweb