دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 160، مرداد و شهریور 1401 
ارتباط بین پلی‌مورفیسم تک‌نوکلئوتیدی-174 G/C اینترلوکین-6 با شدت بیماری کووید-19

صفحه 10-22

10.22070/daneshmed.2022.15783.1171

بهمن رحیم‌لو؛ سارا غفارپور؛ محمد صابر زمانی؛ محمد مهدی نقی زاده؛ طوبی غضنفری


بررسی اثر عصاره های جلبک Sargassum tenerrimum بر بیان ژن VEGF در رده سلولی سرطان کولورکتال SW742

صفحه 52-61

10.22070/daneshmed.2022.15747.1169

مهرنوش مسعودی؛ هدی خالدی؛ بیتا ارچنگی؛ علی خدادادی؛ غلامعباس دیناروند؛ سیده مریم موسوی