دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 149، مهر و آبان 1399 
6. تشخیص پوسیدگی های بین‌دندانی به کمک روش‌های پردازش تصویر در تصاویر رادیوگرافی نمونه جمعیت ایران

صفحه 57-68

10.22070/daneshmed.2020.2978

الهام علی قارداش؛ سمیرا ساعتی؛ عباس شکری؛ پیام امینی؛ حامد سالک عبدی؛ وحید پورامین؛ رضا یزدی