دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 147، خرداد و تیر 1399 (147) 
پیش بینی میزان کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه

صفحه 40-49

جلیل فتح آبادی؛ مریم حاجی قربانی دولابی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ حسین ادیبی؛ بیتا شلانی؛ سعید صادقی


اثر سافرانال بر پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب بافتی هیپوکمپ به دنبال تزریق داخل بطنی کلشی سین در موش بزرگ آزمایشگاهی

صفحه 76-84

فرزانه فریدونی؛ زهرا کیاسالاری؛ انسیه آزادی احمدآبادی؛ شهرام جلال زاه اوجور؛ مهرداد روغنی