دوره و شماره: دوره 26، شماره 5 - شماره پیاپی 138، آذر و دی 1397 (138) 
3. اثر استرس بی‌ثباتی و اکسی توسین اگزوژن بر تعداد سلول‌های کشنده طبیعی در خون محیطی و طحال در رت های نر

صفحه 21-28

زهرا امیدی؛ محمدرضا واعظ مهدوی؛ محمد وجگانی؛ طوبی غضنفری؛ نیره عسکری؛ مرضیه اقتداردوست


4. بررسی درصد سلول‌های Treg در خون محیطی افراد مواجهه یافته با سولفورموستارد در مقایسه با افراد سالم

صفحه 29-34

نفیسه زند؛ طوبی غضنفری؛ محمود بزرگمهر؛ علیرضا ثابت پور؛ سقراط فقیه زاده


5. بی‌خوابی و اختلالات مربوط به آن از دیدگاه حکمای طب سنتی ایران

صفحه 35-42

مریم شایسته؛ محمد کمالی نژاد؛ جمال شمس؛ محمدرضا واعظ مهدوی