دوره و شماره: دوره 26، شماره 3 - شماره پیاپی 136، مرداد و شهریور 1397 (136) 
الگوی فعالیت جسمانی در زنان نخست‌زا مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی

صفحه 25-32

اشرف پیراسته؛ زهرا جوهری؛ نفیسه ظفرقندی؛ کبری خاجوی شجاعی؛ سمیه سیاحی


بررسی پلی مورفیسم ژن TNF-α(rs1800629) در بیماران مبتلا به آلوپسیا آره آتا

صفحه 33-42

لیلا خاکسار؛ پردیس سادات طباطبایی پناه؛ رضا اکبر زاده باغبان


بررسی جهش در اگزون 10 ژن COL17A1 در بیماران مبتلا به بولوس پمفیگویید

صفحه 55-63

صدیقه حاج منوچهری؛ پردیس سادات طباطبائی پناه؛ رضا اکبرزاده باغبان