دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 135، خرداد و تیر 1397 (135) 
بررسی وضعیت سلامت روان و مهارت‌های مقابله‌ای در زنان سرپرست خانوار شهر بیرجند

صفحه 11-18

الهه عنایتی فرد؛ محمدرضا میری؛ انسیه نوروزی؛ طیبه حسینی؛ حکیمه ملاکی مقدم


پروتئین شوک حرارتی؛ کاندید واکسن سرطان

صفحه 75-88

نسیم رحمانی کوکیا؛ اردشیر عباسی؛ زهیر محمد حسن