دوره و شماره: دوره 25، شماره 5 - شماره پیاپی 132، آذر و دی 1396 (132) 
اولویت‌بندی مفردات دارویی مؤثر بر زخم پای دیابتی در طب سنتی ایران

صفحه 45-54

سیدعلی خدایی؛ محمد کمالی نژاد؛ فاطمه عمادی؛ محسن ناصری


ارائه رژیم غذایی خاص مبتنی بر اصول طب سنتی ایران در درمان بیماران با سوءمزاج سرد و تر

صفحه 63-70

فرشته نوری؛ محسن ناصری؛ محمدمهدی اصفهانی؛ غلامرضا محمدی فارسانی؛ سعید عبدی؛ سقراط فقیه زاده؛ محمد انصاری پور؛ محمدرضا زالی