دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 129، خرداد و تیر 1396 (129) 
خودکارآمدی و آمادگی زنان برای کاهش مصرف اختیاری نمک

صفحه 9-20

ناهید خلدی؛ اکبر شیخانی؛ فرید زایری؛ اشرف پیراسته


ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی شاخص های آپوپتوزی Bax و Bcl-2 حبابچه های ریوی، متعاقب 6 هفته تمرین تناوبی شدید

صفحه 31-40

مهدی یادگاری؛ سیمین ریاحی؛ شادمهر میردار؛ غلامرضا حمیدیان؛ میترا یوسف پور؛ فاطمه ریاحی


بررسی سطح نگرش و میزان آگاهی دانشجویان غیر پزشکی درارتباط با بیماری صرع

صفحه 41-48

هادی کاظمی؛ تایماز انصاری؛ ایمان انصاری؛ سیامک افشین مجد


بررسی الل HLA-DQB1*3 در بیماران مبتلا به آلوپسیا آره آتا

صفحه 57-64

صبا ترشیایی؛ الهام مسلمی؛ اکرم السادات طباطبائی پناه


اثر حفاظت عصبی دیوسجنین در مدل تجربی بیماری پارکینسون القاء شده با 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی

صفحه 87-98

زهرا قاسمی؛ زهرا کیاسالاری؛ فاطمه ابراهیمی؛ فریبا انصاری؛ مریم شرایلی؛ مهرداد روغنی


کیفیت زندگی در بیماران پیوندی کلیه مازندران در سال 1392

صفحه 99-106

اباذر اکبرزاده پاشا؛ شایان علی جان پور؛ هوشمند بسیم؛ مهران افشنگ؛ ثریا خفری؛ رضا علیزاده نوایی؛ فرزان خیرخواه؛ زیبا شیرخانی