دوره و شماره: دوره 24، شماره 3 - شماره پیاپی 124، مرداد و شهریور 1395 (124) 
بررسی برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و شاخص‌های استرس اکسیداتیو در افراد دارای سندرم متابولیک در مقایسه با افراد سالم

صفحه 27-34

مهدی حاتمی؛ شیوا برزوئی؛ محمدتقی گودرزی؛ مرضیه صفی آریان؛ زهرا طاووسی راد؛ صادق زارعی


تأثیر تمرینات تناوبی هوازی بر بهبود حافظۀ بیماران دیابتی با توجه به تغییرات هموسیستئین

صفحه 35-42

مجید مهاجری؛ حمید معرفتی؛ یگانه احسانی فرد؛ سید محمد علی عظیمی دخت؛ حمید نجفی پور


عوامل مؤثر بر اضطراب قبل از عمل از دید بیماران اتاق عمل

صفحه 61-70

رامین روانگرد؛ پیوند باستانی؛ اسرا مرادی؛ مهدیه السادات احمدزاده