دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 119، مهر و آبان 1394 (119) 
تاثیر گالانتامین بر برگشت فعالیت حرکتی تشدید یافته در اثر میکرواینجکشن کلشی سین در هیپوکامپ موش ویستار

صفحه 37-42

منیژه کرمی؛ زهرا کیاسالاری؛ مهرداد روغنی؛ محسن خلیلی؛ بتول رحمتی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ افسانه ناصری


اثر عصاره آبی-الکلی بخش های هوایی اسطوخودوس بررفتار اجتنابی غیر فعال و حافظه فضایی در موش سفید بزرگ نر

صفحه 55-62

بتول رحمتی؛ زهرا کیاسالاری؛ مهرداد روغنی؛ محسن خلیلی؛ منیِژه کرمی؛ سیامک افشین مجد؛ غلامحسین قائدی؛ فریبا انصاری؛ زهرا برارپور؛ سعیده رضایی


نقش عوامل روانی-اجتماعی در تهوع و استفراغ بارداری

صفحه 73-80

محبوبه فرامرزی؛ آسیه رنجبر تیلکی؛ ذکریا ذکریایی؛ مژگان نعیمی راد