دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 117، خرداد و تیر 1394 (117) 
تاثیر سیاه‌دانه در فعالیت آنزیم‌های متابولیزه‌کننده سموم و سطح پروتئین بتا کاتنین در رت‌های تحت تیمار با دی‌متیل‌هیدرازین

صفحه 9-22

ابوالفضل دادخواه تهرانی؛ محمد رضا محمدی ملایری؛ فائزه فاطمی؛ علیرضا جهانبانی؛ فاطمه ترابی؛ محمد حسین جمالی


بررسی رابطه میان موانع درک‌شده و عدم تبعیت از رژیم دارویی در بیماران دیابتی نوع 2 شهر اراک در سال 1393

صفحه 49-58

فهیمه فراهانی دستجانی؛ محسن شمسی؛ محبوبه خورسندی؛ محمدرضا رضانفر؛ مهدی رنجبران


بررسی رابطه بین نوبت‌کاری و شاخص توده بدنی کارکنان پتروشیمی به کمک مدل منحنی رشد پنهان

صفحه 74-84

فرید زایری؛ علی اکبر خادم معبودی؛ هرمز حسن زاده؛ اعظم نجفی کهکی؛ مریم سالاری