دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 113، مهر و آبان 1393 (113) 
تغییرهای وضعیت سلامت روان افراد در شهر تهران در طول دوازده سال: مقایسه نتایج طرح (پروژه)های سنجش سلامت و بیماری (سال 1378) و سنجش عدالت در شهر تهران (سال1390)

صفحه 37-44

احمدعلی نوربالا؛ سیدعباس باقری یزدی؛ محمدرضا واعظ مهدوی؛ محسن اسدی لاری؛ سقراط فقیه زاده؛ کاظم محمد؛ علی اصغر حائری مهریزی؛ محبوبه پارساییان


ارزیابی بهبود عملکرد حرکتی بیماران سکته مغزی درنتیجه کاردرمانی با استفاده از مدل هاردل برای داده‌های طولی

صفحه 45-52

علیرضا اکبرزاده باغبان؛ سمیه احمدی گورجی؛ امیر کاوسی؛ نوید میرزاخانی؛ اسماء پورحسینقلی


باکتری‌های جداشده از ادرار کودکان در جنس و سن‌های مختلف

صفحه 63-70

الهه صفخانی؛ حوریه صادری؛ شهرام برومندی؛ الهام فقیه زاده؛ سید محمدباقر اخوی راد؛ سیده مرضیه موسوی