دوره و شماره: دوره 21، شماره 5 - شماره پیاپی 108، آذر و دی 1392 (108) 
تأثیر تمرین استقامتی شنا بر مرگ سلولی برنامه‌ریزی‌شده و غلظت متالوتیونین کبد موش‏های صحرایی باردار

صفحه 51-58

شادمهر میردار هریجانی؛ حسین علی‏اصغرزاده اولیایی؛ حسین علی‏اصغرزاده اولیایی؛ نرگس موسوی؛ حسین علی‏اصغرزاده اولیایی