دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 81، خرداد و تیر 1388 (81) 
1. طراحی و ساخت نانو زیست ذرات فاژی نوترکیب به عنوان کاندیدای حامل واکسن ژنی- خوراکی

صفحه 1-6

امیر قائمی؛ دکتر حوریه سلیمان‌جاهی؛ پوریا گیل؛ دکتر زهیر محمدحسن؛ دکتر فرزین روحوند


4. بررسی تأثیر فلوکستین بر گرگرفتگی در زنان یائسه

صفحه 23-28

وحیده یزدی‌زاده؛ دکتر انوشیروان کاظم نژاد؛ دکتر میترا مدرس گیلانی


6. بررسی ریسک فاکتور‌های کانسر پستان در زنان زیر 40 سال

صفحه 37-44

نجمه تهرانیان؛ فرحناز حافظی‌پور؛ دکتر ابراهیم حاجی‌زاده


7. بررسی شیوع، علائم، نشانه‌ها و عوامل مستعد‌کننده سندرم پیش از قاعدگی در زنان شاغل

صفحه 45-54

آزیتا کیانی‌آسیابر؛ معصومه حیدری؛ شفیقه محمدی‌تبار؛ دکتر سقراط فقیه‌زاده


8. پیش‌بینی بقای پس از جراحی در بیماران مبتلا به سرطان معده

صفحه 55-62

اکبر بیگلریان؛ دکتر ابراهیم حاجی‌زاده؛ دکتر انوشیروان کاظم نژاد؛ دکتر محمدرضا زالی


10. بیماری میکرولیتیاز آلوئولی همراه با استئوپتروز

صفحه 1-4

دکتر پوپک ایزدی؛ دکتر بابک ایزدی؛ دکتر مریم امینی؛ دکتر مجید کیوانی


11. تعیین اثر مقاربت در نیمه دوم حاملگی بر نتا یج بارداری

صفحه 5-12

دکتر فرحناز ترکستانی؛ دکتر شهرزاد هداوند؛ دکتر علی دواتی؛ دکتر نفیسه ظفرقندی؛ مهدیه ساورسفلی


12. مانومتری مری در بیماران دچار دیسفاژی عملکردی: مقایسه بیماران پیر و جوان

صفحه 13-18

دکتر بهزاد جدیری؛ دکتر حمیده موسی‌پور؛ دکتر الهام طاهری؛ سارا پورسعادتی؛ دکتر مژگان فروتن؛ دکتر محمدرضا زالی


18. تعیین الگوی مقاومت ایزوله‌های بالینی اشریشیاکلی مولد بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف نوع AmpC براساس خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی

صفحه 61-70

صادق منصوری؛ دکتر محسن چیت‌ساز؛ دکتر رضا حاجی‌حسینی؛ محسن میرزایی؛ دکتر محمدحسین قینی


19. روش سریع و مؤثر ترانسفورم‌سازی باکتری اشریشیاکلی

صفحه 71-76

محمدرضا نژادمقدم؛ رضا هادوی؛ دکتر محمد باباشمسی؛ دکتر محمد نیاکان


20. اثر محدودیت غذایی کوتاه مدت و میانه مدت بر پاسخ انقباضی آئورت سینه‌ای موش سفید بزرگ نر

صفحه 77-83

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی؛ دکتر مهرداد روغنی؛ دکتر توراندخت بلوچ‌نژادمجرد؛ ریحانه طاعتی