دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 83، مهر و آبان 1388 (83)