دوره و شماره: دوره 16، شماره 5 - شماره پیاپی 84، آذر و دی 1388 (84) 
بررسی تأثیر سولفات روی خوراکی بر درمان اوتیت میانی با افیوژن در کودکان

صفحه 27-34

پوپک ایزدی؛ محمدابراهیم یارمحمدی؛ ناهید خلدی؛ ‌بابک ‌ایزدی؛ ساسان اناری؛ ناصر یزدی؛ مرتضی سدهی


تحلیل کارآزمایی های بالینی متقاطع با در نظر گرفتن وضعیت تمکین بیماران بعنوان یک متغیر دو حالتی

صفحه 55-62

علیرضا سلطانیان؛ سقراط فقیه‌زاده؛ عباس گرامی؛ داریوش مهدی‌برزی؛ جینگ چنگ