دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 88، مرداد و شهریور 1389 (88) 
5. بررسی فراوانی افسردگی در بیماران تحت همودیالیز نگه‌دارنده و عوامل مرتبط با آن

صفحه 59-66

دکتر رضا افشار؛ دکتر غلامحسین قائدی؛ دکتر سوزان ثانوی؛ دکتر علی دواتی؛ دکتر احمد علی رجب پور


6. رویکردهای موجود درباره سقط القایی

صفحه 67-84

دکتر نفیسه ظفرقندی؛ مریم کلوتی؛ ندا زارع‌نژاد