تأثیرKinesio taping بر بهبود توزیع وزن و حس عمقی بیماران پس ‌از بازسازی رباط متقاطع قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ فیزیوتراپی، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه فیزیوتراپی، دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

4 گروه ارتوپدی، دانشکده دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: از عوارض پس­از بازسازی رباط متقاطع قدامی، کاهش حس عمقی و تعادل است؛ این فاکتورها در وزن اندازی متعادل روی زانوها نقش­دارند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر Taping در اصلاح  حس عمقی و توزیع وزن روی دو پا در بیماران پس­از بازسازی رباط متقاطع قدامی (Anterior Cruciate Ligament Reconstruction) ACLR است.
 مواد و روش­ها: در این پژوهش که به­صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده­بود بیست مرد ورزشکار با میانگین سنی 5.2± 27 سال و دچار پارگی رباط متقاطع قدامی پس از  ACLR و مدت آسیب میان چهار تا شش ماه به­صورت نمونه­گیری غیر احتمالی ساده از بخش اورتوپدی بیمارستان اختر در این پژوهش شرکت­کردند؛ این مطالعه در آزمایشگاه بیومکانیک دانشگاه تربیت مدرس انجام­شد. بیماران به­صورت تصادفی (بر اساس جدول اعداد تصادفی) به دو گروه ده نفری دارای Tape و بدون Tape تقسیم­می­شدند. حس عمقی و میزان وزن­اندازی با استفاده از دو ابزار صفحۀ نیرو و گونیامتر دیجیتالی مورد ارزیابی قرار­گرفتند. این روند قبل و بعد­از چسباندن Tape همچنین پس­از یک دوره درمان ده روزه با Tape تکرار­می­شد. داده­ها با کمک آزمون Tتست، آنالیز واریانس با اندازه­گیری­های مکرر با استفاده از SPSS 16 انجام­شد.
 نتایج: نتایج مطالعه نشان­داد که جهت تغییرات میزان وزن­اندازی بر پای آسیب­دیده پس­از Taping در زاویۀ 30 درجه به سمت افزایش قرینگی در وزن اندازی بود اما تغییرات به سطح معناداری نرسید؛ علاوه­بر­این تفاوت معناداری در زاویۀ 60 درجه مشاهده­نشد (05/0P>). دقت بازسازی زاویه بهبود چشمگیری نشان داد. (05/0P<)(متوجه فاعل جمله نمی­شوم!)
 نتیجه ­گیری: به ­احتمال Taping به دلیل فراهم­آوردن ورودی ­های حسی بیشتر در ناحیه زانو، بهبود دقت بازسازی زاویه و حس عمقی مفصل را سبب­شده­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of knee kinesiotaping on proprioception and weight bearing in ACL reconstructed patients

نویسندگان [English]

  • Hoda Niknam 1
  • Alireza Sarmadi 2
  • Mahiar Salavati 3
  • Firooz Madadi 4
1 MSc student of Physiotherapy, Tarbiat modares University, Tehran, Iran.
2 Assisstant Professor of physiotherapy, Tarbiat modares University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of physiotherapy, University of social welfare and rehabilitation sciences, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Orthopedic, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Deficiency in the proprioception, balance and postural control are mostly found in patients after anterior cruciate ligament reconstruction surgery (ACLR). These factors play a role in symmetric weight distribution on the lower limbs. The purpose of this study was to evaluate the effect of taping on the proprioception and weight distribution on lower limbs in ACLR patients.
 Materials and Methods: Twenty volunteer athlete men with isolated ACL injury, aged 27±5.5 years, 4 to 6 months after surgery participated in the study. This study was performed in the Biomechanics Laboratory of Tarbiat Modares University. Subjects were randomly divided into two groups using random number table. Proprioception and weight distribution symmetry were measured by a digital goniometer and force platform. Measurements were performed before and after taping and 10 days after continues usage of taping.
 Results: The findings showed that the weight loading on the injured knee was toward increasing in 30 degree of squat but did not show a significant difference. There was not a considerable difference in 60 degree squat too. Angle reproduction test precision also significantly improved after taping.
 Conclusion: It could be concluded that taping has a positive effect on the reducing angle reproduction absolute error via providing sensory inputs on the knee joint.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kinesiotaping
  • Proprioception
  • Weight bearing
  • ACL reconstruction
1- Jennifer A. Neitzel a, Thomas W. Kernozek b c, George J. Davies b c. Loading response following anterior cruciate ligament reconstruction during the parallel squat exercise Clinical Biomechanics. 2002;17:551-4.
 2-   Bonsfills N, Gomez-Barrena E, Raygoza JJ, Nunez A. Loss of neuromuscular control related to motion in the acutely ACL-injured knee: an experimental study. Eur J Appl Physiol. 2008;104(3):567-77.
 3-   Bonsfills N, Nunez A, Gomez-Barrena E. Periarticular muscle stimulation controls anterior tibial laxity after experimental ACL section: an experimental study. Arch Orthop Trauma Surg. 2009;129(8):1053-61.
 4-   D. F. Collins KMRaSCG. Sensory integration in the perception of movements at the human metacarpophalangeal joint Journal of Physiology.15-2:505;2000.
 5-   Shaterzadeh yazdi Mj. Comparison Analysis of Knee Movement & Postural Control Patterns in Anterior Cruciate Deficient Patients & Normal Subjects. Thesis. 2002:396.
 6-   Muaidi QI, Nicholson LL, Refshauge KM, Adams RD, Roe JP. Effect of anterior cruciate ligament injury and reconstruction on proprioceptive acuity of knee rotation in the transverse plane. Am J Sports Med. 2009 Aug;37(8):1618-26.
 7-   C. Buz Swanik, Scott M. Lephart, Giannatonio FP, Freddie H F. Reestabilishing Proprioception and Neuromuscular Control in the ACL-injured Athlete. Journal of Sport Rehabilitation. 1997;6:15.
 8-   Friden DREa, Walden M,Zatterstrom R. Review of knee proprioception and relation to extrimity after an anterior cruciate ligament rupture. 2001;3(10):10.
 9-   Friden EAT. Normalized motor function  but impaired sensory function after unilateral non-reconstructed ACL injury. Knee surg Sports Traumatol Arthrosc. 2008;16:8.
 10- Ageberg E, Roberts D, Holmstrom E, Friden T. Balance in single-limb stance in patients with anterior cruciate ligament injury: relation to knee laxity, proprioception, muscle strength, and subjective function. Am J Sports Med. 2005;33(10):1527-35.
 11- Dubljanin-Raspopovic E, Kadija M, Matanovic D. [Basic principles of aggressive rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction]. Srp Arh Celok Lek. 2005;133(11-12):528-31.
 12- Dubljann-Raspopovic E, Matanovic D, Kodijam. Influence of proprioceptive training in the improvement of neuromuscular performance after ACL reconstruction. 2005. 2005;133(9-10):5.
13- Dubljann-Raspopovic E MD, Kodijam. Influence of proprioceptive training in the improvement of neuromuscular performance after ACL reconstruction. 2005. 2005;133(9-10):5.
 14- G. Pap AM, W. Nebelung, F. Aeiszus. detailed Analysis Of Proprioception in normal and ACL -deficient Knees. J Bone Joint surg. 1998;81:5.
 15- Peter B. MacDonald M, FRCSC,david Hedden, MD. Ondrej Pacin, MD, and Kelly Sutherland, RN, BN. Proprioception in Anterior Cruciate Ligament. The American Gournal of Sports Medicine. 1996;24( ):5.
 16- Treblay MEHF. Corticomotor excitability associated with unilateral knee dysfunction secondary to anterior cruciate ligament injury Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2006;14:11.
 17- Pal A Borsa P, ATC, Scott M. Lephart, PHD, ATC, James J. Irrgang, MS,ATC, PT, Marc R, MD, and Freddie H.fu, MD. The Effects of Joint Position and Direction of Joint Motion On Proprioceptive Sensibility in Anterior Cruciate Ligament-Deficient Athletes. The American Gournal of Sports Medicine. 1997;25:5.
 18- N.Bonsfills  JJR, E.Boema , J.Garrido , A. Nunez ,E.gomez-Barrena. Proprioception in the ACL-ruptured knee :The cntribution of the medial collateral and patellar ligament. The Knee. 2007;14:7.
 19- N.Bonsfills., E.Gomez-Barren, .J.J.raygoza. Loss of neuromuscular Control related to motion in the acutely ACL-injured Knee Eur G Appl physiol. 2008;104:11.
 20- Jon W. Feuerbach M, Mark D.Grabiner, . Weiker, MDphd, Timothy J. Koh, MA, and Garron G. Effect of an ankle Orthosis and ankle Ligament Anaesthesia on Ankle joint Proprioception. The American Journal of Sports Medicine. 1994;22(2):7.
 21- Noaka Aminaka M, ATC. Philip A. Gribble,phd, ATC. Patellar Taping, Pateellofemoral Pain Syndrome, Lower Extrimity Kinaematics, and Dynamic Postural Control. J Athleth Train. 2008;43(1):8.
 22- Noaka Aminaka M, ATC. Philip A. Gribble,phd, ATC. A systematic review of the effects of Therapeutic Taping on Patellofemoral Pain Syndrome. Journal of Athletic Training. 2005;40(4):11.
 23- .J.J.raygoza NBEG-B. Loss of neuromuscular Control related to motion in the acutely ACL-injured Knee Eur G Appl physiol. 2008;104:11.
 24- R. S. Hinman KLMCaJM. Immediate effects of adhesive tape on pain and disability in individuals with knee osteoavthritis. Rheumatology. 2003;42:5.
 25- robert Perlau M, FRCSC, Cyril Frank, MD. FRCSC, and Gordon Fick, PHD. the Effect of elastic Bandages On human Knee Proprioception in the Uninjered Population. The American Gournal of Sports Medicine. 1995;23:5.
 26- Tom Hughesa, Patsy Rochesterb. The effects of proprioceptive exercise and taping on proprioception in subjects with functional ankle instability. Physical Therapy in Sport. 2008;9:12.
 27- Steven Robbins EWaRR. Ankle taping improves proprioception before and after exercise in young men Br J Sports Med. 1995;29:6.
 28- Neitzel JA, Kernozek TW, Davies GJ. Loading response following anterior cruciate ligament reconstruction during the parallel squat exercise. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2002;17(7):551-4.
 29- Chmielewski TL, Wilk KE, Snyder-Mackler L. Changes in weight-bearing following injury or surgical reconstruction of the ACL: relationship to quadriceps strength and function. Gait Posture. 2002 Aug;16(1):87-95.
 30- Kase K, Wallis J, Kase T. Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio Taping Method. 2 ed.: Kinesio Usa; 2009.
 31- Callaghan MJ. Conservative treatment of complete ACL tears. J Bone Joint Surg Br. 1996 Jul;78(4):680-1.
 32- 25-, 33 S. Spanos a, M. Brunswic b, Billis E. The effect of taping on the proprioception of the ankle in a non-weight bearing position, amongst injured athletes The Foot. 2009;18:9.