مقایسه پاسخ کلینیکی ولو واژینیت کاندیدایی عودکننده به کرم واژینال آویشن و بوریک اسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران

2 گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه کاشان،ایران

3 گروه فارماکولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد،تهران ،ایران

4 واحد تحقیق و توسعه شرکت باریج اسانس کاشان

5 پزشک عمومی شرکت باریج اسانس

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به مصرف طولانی­مدت و مقاومت دارویی به ازول­ها در ولو و واژینیت کاندیدایی عودکننده، بسیاری از تحقیق­ها، به­سوی ترکیب­های غیر از آزول معطوف شده­است؛ این تحقیق به­منظور مقایسه پاسخ بالینی، این بیماران به بوریک اسید که در موارد مقاوم داده­می‌شود و ® لکورکس (آویشن) انجام­شده­است.
 مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی در کنترل با شاهد مثبت (موازی) و دوسو کور انجام­شده­است. به بیمارانی که تشخیص کاندید یازیس ولو و واژن راجعه آنها با کشت ترشحات واژینال مسجل شده، عامل زمینه‌ای نداشتند، کرم‌های واژینال آویشن 1 درصد و بوریک اسید 3 درصد داده­شد. شکایات و علائم بیماران در ویزیت اول، یک و شش ماه بعد شروع درمان با استفاده از آزمون‌های آماری کای اسکوئر، من‌ویتنی و تی مزدوج مورد تجزیه­وتحلیل قرارگرفتند.
 یافته‌ها: در گروه بوریک اسید بیماران از نظر شدت نشانه‌های بیماری در شروع مطالعه نمره 3/3±9 داشتند که در دوره اول درمان به 8/3±48/3 و دوره دوم به 1/5±33/3 رسید و در گروه مصرف­کننده آویشن، شدت نشانه‌های بیمار در شروع مطالعه نمره 6/3±21/8 بود که در دور اول و دوم درمان به­ترتیب به 46/2±52/2 و 7/3±36/3 رسید که کاهش نمره در هر دو گروه، معنی‌دار بود (001> P ). میزان اثربخشی نهایی بوریک اسید 2/74 درصد و کرم آویشن 5/64 درصد به­دست­آمد که اختلاف میان دو گروه، معنی‌دار نبود.
 نتیجه‌گیری: کرم آویشن می‌تواند به­عنوان یک درمان الترنایتو در کاندیدیازیس ولوو واژن راجعه، مطرح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of clinical response to Zataria multiflora vaginal cream and boric acid in patients with recurrent vulvovaginal candidiasis

نویسندگان [English]

  • Maryam Rabiee 1
  • Hossein Akbari 2
  • - - 3
  • - - 4
  • Maryam Nikzad 5
  • Farahnaz Torkestani 1
1 Dept. Gynecology, Shahed University, Tehran, Iran
2 Department of Biostatistics, Faculty of Health, Kashan University,Tehran, Iran
3 Department of Pharmology , Shahed University, Tehran, Iran
4 Department of R@D Barich_esanse Kashan Com. ,Kashan , Iran
5 General Practitioner, Barich_esanse Kashan Com. ,Kashan , Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Since long-term therapy of recurrent vulvovaginal candidiasis patients with azol is accompanied with drug resistance and systemic toxicity, thus, researches have returned to non-azole drugs. This research compared clinical response of these patients to boric acid and leukorex (Zataria multiflora).
 Materials and Methods: This study was performed as a blind clinical trial in control with positive cases (parallel). Patients with recurrent vulvovaginal candidiasis that had a positive culture without any predisposing factors were enrolled in this survey. Vaginal cream of Zataria multiflora 1% and boric acid 3% were given blindly. Signs and symptoms on first visit, and 1 and 6 months after starting treatment was analyzed using chi square, Mann-Whitney and t tests.
 Results: In boric acid group, the score of severity signs initially was 9±3.3 that got to 3.48±3.8 and 3.33±5.1 in first and second periods of therapy, respectively. In Zataria multiflora group, the score of severity signs initially was 8.21±3.6 that got to 2.52±2.46 and 3.36±3.7 in first and second periods of therapy, respectively. The reduced scores of two groups were significant (p</001). The final cure rate was 74/2% and 64/5% in boric acid and Zataria multiflora groups, respectively that there was not a significant difference between the two groups.
 Conclusion: Zataria multiflora is considers as an alternative drug in treatment of patients with recurrent vulvovaginal candidiasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Candidiasis
  • Recurrent vulvovaginal candidiasis
  • Boric acid
  • Zataria multiflora
1-Berek SJ. Berek and Novaks Gynecology. 14thed, Lippincott Williams and Wilkins 2007, p:545-48.
 2-   Schorge JO,Williams JW.Williams gynecology. 11thed. Mc Grow Hill Medical 2008, p:1346-48.
 3-   Ryan K.J, Berkowitz R.S, Bariberi  R.L, Dunait A. Kistner¢s Gynecology and women  health. 7th ed. MosbyInc 1999, p:244-63.
 4-   Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF. Danforth¢s Obstetrics & Gynecology. 10th ed. Lippincott Williams and wilkins 2009,p:629-31.
 5-   Ringdohl EN. Treatment of recurrent vulvovaginal Candidiasis . Am fam physicion 2000; 61 (11) : 3306, 3317.
 6-   Deseta F, Schmidt M, Essman M, Larsen B. Antifungal mechanisms supporting boric acid therapy of candida vaginitis. J Antimicrob chemother 2009;63(2):325-36.
 7-   White Dj, Johnson EM, Warnock DW. Man an garment of persistent vulvovaginal Candidiasis . Due to azole resistant Candida glabrota. Genitourin Med 1993; 69 (2): 112-4.
 8-   Sobel JD, Cha'm W, Nagappan V, Leemand. Treatment of vaginitis caused by candida glabrata Use of topical boric acid and flu cytosine. Obstetrics and gynecology 2003; 189 (5): 1297-30.
 9-   Guaschino S , Deseta F , Sartore A , Ricc , G , Desanto D, Piccoli M , Alberico S. Efficacy of Maintenance therapy With topical boric acid. Am J Obstet Gynecol. 2001 ;184(4):598-602.
 10- Zeinalzadeh M, Mohammadian Amiri M, Basirat Z , Sharbatdaran M , Aklamli M , Bijani A. Comparison of clotrimazole and Boric acid in treatment of Complicated Vulvovaginal Candidiasis . Babol Medical University of Medical Sciences Journal 2009; 11(3):26-31.
 11- Akbarie S. Assessment the effect of thymus vulgaris and origanum vulgarel in candida  albicance that resistant and sense to fluconazole. Herbal Medicine 2006; special magazine plant with antimicrobial effect.p:53-62.
 12- Katiraie F, Aydie S, Bahonar A, Zarinfar H, Khosravie A. Comparison minimum  inhibitory concentration of  some Iranian natural herbal medicine in growing  candida albicance .Herbal  Medicine 2007;7(27):37-44.
 13- Khosravie M, Khosravie A. Herbal medicine and using them for different disease 6th ed. Tehran mohammad edition 2005,p:16.
 14- Mills S, Bone K. Principles and practice of phyto therapy. Churchill Livingstone2000; 122: 563-8   .
 15- Savini V, Cataritello C , Bianco A, Balbinot A, D' Antonio F , D' Antonio D. Azole resistant Candida glabrata Volvo vaginitis treated with boric acid.  European Journal of obstetrics and Gynecology and reproductive biology 2009 ; 147 (1) : 112-15 .
16. Naeini A, Khosravi AR , Chtsaz M, Shokri H, Kamlnejad M Anti Candida albicans activity of some Iranian plants used in traditional medicine journal de mycology medicale 2009;19: 168 – 7.