ابعاد انسانی از دیدگاه قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، بخش روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران، ایران

چکیده

از آغاز خلقت بشر تا به حال در مورد ابعاد انسان اختلاف نظرهای جدی بیان شده است. غالباً واژه‌هایی چون " جسم" و "روان"، "نفس" و "روح" توسط فیلسوفان، عالمان دینی، پزشکان، روانپزشکان و روان‌شناسان در مورد انسان مطرح بوده است. بقراط، افلاطون، ارسطو، جالینوس، محمد بن زکریای رازی، ابوعلی سینا، انگل و نیز سازمان بهداشت جهانی، هرکدام جنبه هایی از ابعاد آدمی را مطرح نموده اند. در این مقاله به ابعاد انسانی از دیدگاه قرآنی پرداخته شده است. به نظر اینجانب، در این موقعیت از تاریخ علم، زمان آن فرا رسیده است که مدل انسان را از جهت شکل‌گیری شخصیت و اسباب و علل بیماری‌های او به صورت مدل پنج بعدی: یعنی زیستی (خاکی و مادی)، روانی (قلبی و عاطفی)، اجتماعی (پیرامونی و اکتسابی) و معنوی (روحی) در زمینه استعداد و سازوکار اولیه (نفسانی) ترسیم نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human dimensions from Quranic perspective

نویسنده [English]

 • Ahmad Ali Noorbala
چکیده [English]

Ever since the creation of mankind, there have been different and variable viewpoints about the aspects of the human being. Words such as "Body", "Psyche", "Soul" and "Spirit" have usually been employed regarding human by philosophers, religious scholars, physicians, psychiatrists, and psychologists. Hippocrates, Plato, Aristotle, Galen, Rhazes, Avicenna, Engle, and World Health Organization have each pointed to some aspects of the human being. In this article, we have alluded to Quran's point of view of humanity. We believe that at this moment, it is time to propose a five-dimensional model of humanity to address the formation of his personality and the causes of his illnesses: a) Materialistic (bodily or physically), b) Psychologically or mentally,  c) Selfdom or predisposition, d) Environmental or socially,                     e) Spirituality or soul.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human dimensions
 • Physically
 • Psychologically
 • Socially
 • Selfdom
 • Spirituality
 • Quranic
 1. Lipowski Z. J, Lipsett D.R, Why brow P.G: Psychosomatic Medicine, Oxford University Press, New York 1977.
 2. Paine W.S, editor: Job, Stress and Burnout: Research, Theory and Intervention Perspectives, Sage, Beverly Hills 1982.
 3. Tarighati sh. Introduction of Psychosomatic Medicine, Tehran University  Publications 1988.
 4. Medical Faculty of National University Journal Special issue of Psychosomatic Disorders Tehran Iran 1977.
 5. Noorbala A A, Alipour A, Roshan R. Public supervision in psychological view point. Shahabarsh Publications, Tehran 2010.
 6. Noorbala A A. Development History of Psychosomatic Medicine in the world and Iran, Teimourzadeh Publications, Tehran 2018.
 7. Symposium of psychosomatic medicine evaluation, Tehran University Publication 1962.
 8. Rhazes Abu-Bakr Mohammad Zachariah, Alhavy, Boob 1, translated by Tabatabaey Syed Mahmood, Alhavy Drug Company 1990.
 9. Avicenna Abu Ali, The Canon of Medicine, Book 1, 6th print, Translated by Abd ul_Rahman Sharafkandi, Soroosh Publications, Tehran 1991.
 10. Avicenna Abu Ali, The Canon of Medicine, Book 3, Part 1, 4th print, Translated by Abd ul_Rahman Sharafkandi, Soroosh Publications, Tehran 1991.
 11. Ader R. editor: Psychoneuroimmunology, Academic Press, New York, 1981.
 12. Levy S. editor: Biological Mediators of Stress and Disease: Neoplasia, Elsevier North Holland, New York 1982.
 13. Alipour Ahmad, Noorbala Ahmad Ali, Fundamentals of Psychoneuroimmunology, Tehran University of Medical Sciences Publications 2004.
 14. https://www.who.int/about/who-we-are/constitution.
 15. Sadock, B.G, Sadock.S, P Ruiz. Kaplan & Sadock’s Comprehensive text book of psychiatry. Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkin’s, Volume II, Tenth edition 2017.
 16. Noorbala Ahmad Ali and colleagues, Psychosocial Supports in Disasters, Teimourzadeh Publications, Tehran. 2018.
 17. Abd ul- Baghy Mohammad Foad, Novid Islam, Almojamolmofahress, 2004.
 18. Hakim Quran, translated by Makarem Shirazi Nasser, Iran Publisher of Quran Center, 2009.
 19. http://www.erfan.ir/farsi. Last updated 25 August 2020.
 20. http://www.tanzil.net.
 21. Tabatabaey Syed Mohammad Hossein, Quran explanatory of Almizan, translated by Syed Mohammad Bagher Moosavi Hamadani, Sepehr Publications, Print 5th 1991.
 22. https://www.erfan.ir/farsi/nahj. Last updated 25 August 2020.