اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی زنان متأهل مبتلا به سرطان خون

نویسندگان

گروه روانشناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: بیماران مبتلا به سرطان یکی از گروه‌های آسیب پذیر در برابر مشکلات طاقت فرسای بیماری و شیوع بالای آن در جامعه امروزی هستند تحقیقات نشان داده است که درمان های روانشناختی می تواند بر بهبود بیماری و روند طول درمان مؤثر واقع گردد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی زنان متأهل مبتلا به سرطان خون که مشغول به درمان در بیمارستان سیدالشهدا اصفهان سال های 1396_1397 بستری بودند است.
مواد و روش ها: این پژوهش به روش نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش‌آزمون –پس‌آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه بیماران سرطان خونی که مشغول به درمان در بیمارستان سیدالشهدا اصفهان سال 1396_1397 بستری بودند نمونه پژوهش شامل 24 نفر از بیماران مبتلا به سرطان خون بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 12 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند و پرسشنامه رضایت زناشویی (اینریچ_اولسون 1998، فرم کوتاه) را تکمیل نمودند و به افراد گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 60 دقیقه‌ای درمان مبتنی بر پذیرش و متعهد برای زنان متأهل مبتلا به سرطان خون ارائه گردید اما گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از واریانس چند متغیره و تک متغیره و نرم‌افزار spss-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج حاکی از این بود که نمرات آزمون اینریچ در گروه آزمایش در مرحله پس‌آزمون کاهش قابل‌توجهی.(p<0/05) نسبت به شرکت کنندگان کنترل داشته که این نشان‌دهنده اثربخشی درمان بوده است
نتیجه‌گیری: بنا بر یافته‌های این پژوهش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درمان مؤثری بر رضایت زناشویی زنان دارای سرطان خون می باشد. لذا انجام مداخلات بر اساس این رویکرد می تواند برای زنان مبتلا به سرطان خون مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of acceptance and commitment treatment on marital satisfaction of married women with leukemia

نویسندگان [English]

  • Nasrin Azimi
  • Akram Dehghani Cham Piri
چکیده [English]

Background and Objective: Patients with cancer are one of the most vulnerable groups to the overwhelming burden of the disease and its high prevalence in today's society. Research has shown that psychological treatments can be effective in improving the disease and the length of treatment. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance-based therapy and commitment on marital satisfaction of married women with leukemia who were hospitalized in Seyed al-Shohada Hospital in Esfahan, Iran, 2017-2018.
Materials and Methods: This research was a quasi-experimental study using a pre-test and post-test design with control group. Samples were selected and assigned to a 12-person trial and control group and completed a Marital Satisfaction Questionnaire (Enrich, Olson 1998, short form). The control received no intervention. Multivariate and univariate analysis of variance were analyzed using SPSS-20 software.
Results: The results showed that the Enrich test scores in the experimental group in the post-test phase were significantly reduced (p <0.05). There was some control over the participants, which indicated the effectiveness of the treatment
Conclusion: According to the findings of this study, acceptance and commitment therapy is effective treatment of marital risk in women with leukemia. Therefore, interventions based on this approach can be useful for women with leukemia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital satisfaction
  • Married women with leukemia
  • Acceptance and commitment treatment
1. Benjamin E, Griggs R. Under the title of Sicily Internal Medicine, Translated by: Hosseini M et al. Tehran:Argmand Book Publishing 2016. 2. Hardman A, Maguire P, Crowther D. The recognition of psychiatric morbidity on a medical oncology ward. Journal of Psychosomatic Research 1989;33(2):235-9. 3. Soudarth B, Smith N. Oncology Nursing advisor Translation by Habibi Ali. Tehran: Nor andish Book Publishing 2014. 4. Shahid Sales S, Hasanzadeh M, Sania Saggade S, Al Davoud S A. Comparison of sexual dysfunction in women with breast cancer: case control study. Tehran University Medical Journal 2017; 75 (5) :350-357. 5. Beirami M. Predicting marital satisfaction on the basis of attachment styles and differentiation components. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2012; 14 (53): 66-77. 6. Swain J, Hancock K, Hainsworth C, Bowman J. Acceptance and commitment therapy in the treatment of anxiety: a systematic review. Clinical Psychology Review 2013;33(8):965-78. 7. Peter H, A critical Review of supportive Interventions for family caregivers of patients with palliative-stage cancer. Journal of Psychosocial Oncology 2004; 22(4):77-92. 8. Huffman L.B., Hartenbach E.M, Carter J , Rash J.K. , Kushner D.M.. Maintaining sexual health throughout gynecologic cancer survivorship. A Comprehensive Review and Clinical Guide 2016;140(2):359-68. 9. Mataix-cols D, Marks I, Self- help with minimal therapist contact for obsessive – compulsive disorder:A review. European Psychiatry 2006 ;21(2):75-80. 10. Carson J. W., Gil K. M., Carson K. M., Mindfulness-Based Relationship Enhancement. Behavior Therapy 2044; 35: 471-494. 11. Dochetry A,knowledge and information needs of informal caregivers in palliative care a qualitative systematic review. Palliative Medicine 2008;22(2):153-71. 12. Delawar A. Method of Resignation in Psychology and Educational Sciences,Fourth Edition 1397 (Persian). 13. Bond F. W., Hayes SC. Psychological Flexibility, ACT, and Organizational Behavior 2006. 14. Harandi M. Under titel challenge to cancer.first Edition 1388 (Persian). 15. Yaghobi A. Unde titel Marital Relationship in Cancer Patients. Arjmand, first edition 1393 (Persian). 16. Williams C, Whitfield G,Written and computer – based self – help treatments for depression. British Medical Bulletin 2001;57(1);133-144. 17. Levin M, Lillis J. Hayes S C. The impact of treatment components suggested by the psychological flexibility mode. Behavior Therapy 2012;43(4):741-56. 18. Lillis j،Hayes sc، Masuda A،Teaching acceptance and mindfulness to improve the lives: model, processes and outcomes. Journal of Behavior Research and Therapy 2006;44(1):1-25. 19. Kazdin A E, Blasé S L. Rebooting psychotherapy research and practice to reduce the burden of mental illness. Perspectives on Psychological Science 2011;6(1):21-37. 20. Prenger R, Taal E, Cuijpers P. The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research 2010;68(6):539-44. 21. Carson J W, Gil K M, Carson K M, Mindfulness and acceptance-based relationship enhancement. Journal of Behavior Therapy 2007;35(3):471-494. 22. Somers J M, Goldner, E.M, Incidence studies of anxiety disorders: A systematic reviw of the Literature. Canadian Journal of Psychiatry 2006;51(2):100-13.