بررسی فراوانی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های کمپیلوباکتر جدا شده از نمونه‌ مرغ در 22 منطقه تهران، ایران

نویسندگان

1 گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات آزمایشگاه مرجع سلامت، آزمایشگاه مرجع سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ایران

4 گروه میکروب‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 مرکز تحقیقات عفونی اطفال، پژوهشکده سلامت کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

7 مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی بالینی استاد البرزی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

8 مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی بالینی استاد البرزی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

9 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

10 مرکز تحقیقات مقاومت‌های میکروبی، پژوهشکده ایمونولوژی و بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

11 آزمایشگاه آسیب‌شناسی، بیمارستان مرکزی مهر، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: گونه‌های بیماریزای کمپیلوباکتر می توانند علاوه بر ایجاد اسهال و بیماری در دستگاه گوارش سبب القای بیماری‌های ناتوان‌کننده‌ی مزمن و خود-ایمن در انسان شوند. بررسی حضور این باکتری­ها در منابع غذایی، نمونه­های بالینی و تعیین الگوهای مقاومتی آنها در کشور می‌تواند در کنترل انتشار و کمک به روند درمان کمک‌کننده باشد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی و مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه­های کمپیلوباکتر جداسازی شده از گوشت مرغ صورت گرفت.
مواد و ورش ها: در این مطالعه از تیرماه 1397 تا اسفند 1397 مجموعاً 100 نمونه گوشت مرغ از مناطق 22 گانه شهری تهران نمونه­گیری به عمل آمد. بدین منظور از روش استاندارد غنی­سازی و کشت در محیط اختصاصی استفاده شد و جدایه­ها با روش Polymerase chain reaction (PCR) تائید جنس و گونه­ی میکروبی برای C. jejuni, C. coli, C. upsaliensis و C. lari قرار گرفتند. تعیین مقاومت آنتی­بیوتیکی با روش E-test و انتشار از دیسک برای تعداد 7 آنتی بیوتیک انجام گرفت. در ادامه الگوی مقاومت چنددارویی (MDR) مبتنی بر وجود مقاومت همزمان به سه یا تعداد بیشتر کلاس های مختلف آنتی بیوتیک­ها تعیین شد و نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ­ها: کمپیلوباکتر از 35% نمونه­ی مرغ جداسازی گردید. از جمله گونه­های جدا شده از گوشت مرغ، کمپیلوباکتر ژژونی (23%)، کمپیلوباکتر کولای (1%) و کمپیلوباکتر لاری (2%) بودند. بیشترین مقاومت جدایه ­های کمپیلوباکتر نسبت به تتراسیکلین (8/62%) و کمترین نسبت به آمپی­سیلین و کلیندامایسین (هر یک1/17%) بود. الگوی MDR در 8/42% جدایه ها مشاهده گردید.
نتیجه ­گیری: نتایج به دست آمده وجود آلودگی بالا به کمپیلوباکتر را در گوشت مرغ نشان داد که تائید کننده وجود خطر بالای انتقال کمپیلوباکترهای دارای مقاومت دارویی چندگانه به مصرف کنندگان است. انجام مطالعات بر روی نمونه های انسانی می تواند این ارتباط را روشن­تر بسازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the prevalence of Campylobacter species and their antibiotic resistance phenotypes among poultry meat samples in 22 regions of Tehran, Iran

نویسندگان [English]

 • Atena Sadeghi 1
 • Parviz Owlia 2
 • Leila Ganji 3
 • Saeed Besharati 1
 • Fatemeh Ahmadi 4
 • Elahe Tajeddin 5
 • Masoud Alebouyeh 6
 • Reza MohammadSalehi 7
 • Fereshteh Fani 7
 • Gholamreza Pouladfar 8
 • Bahram Nikmanesh 9
 • Ali Majidpour 10
 • Somayeh Soleymanzadeh Moghadam 10
 • Parisa Eslami 11
 • Marjan Rahnamaye Farzami 3
چکیده [English]

Background and Objective: Pathogenic species of Campylobacter, in addition to diarrhea and gastrointestinal diseases, could cause debilitating auto-immune and chronic diseases in humans. Investigation of the existence of this bacterium in food sources and clinical samples, and detection of antibiotic resistance could be helpful in the control of its spread and treatment procedures. The aim of this study was to evaluate the frequency and antibiotic resistance of Campylobacter isolates isolated from poultry meat.
Materials and Methods: In this study, a total of 100 poultry meat samples were collected from 22 districts of Tehran from July 2018 until March 2019. Accordingly, standard enrichment of the collected samples and their culture in selective medium was done. The isolates were characterized biochemically and by polymerase chain reaction for genus and species specific primers for C. jejuni, C. coli, C. upsaliensis, and C. lari. Antimicrobial susceptibility of the isolates to 7 antibiotics were done using E-test and disk diffusion methods. Moreover, resistance to three or greater classes of antibiotics was determined as multiple drug resistance phenotype (MDR) and the results were statistically analyzed using SPSS16 software.
Results: Campylobacter was isolated from 35% of the poultry meat samples. C. jejuni (23%), C. coli (1%), and C. lari (1%) were among the Campylobacter isolates from these samples. Highest resistance phenotype and the lowest ones were detected against tetracycline (62.8%), and ampicillin and clindamycin (17.1%, each one), respectively. The MDR phenotype was detected among 42.8% of the isolates.
Conclusion: Our results showed high level of contamination with Campylobacter in the poultry meat samples which proposed increased risk of the infection with MDR strains among the consumers in Tehran. Further studies on human clinical samples could better determine this correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Campylobacter
 • Poultry meat
 • Antibiotic resistance
 • Tehran
1. Kaakoush NO, Castaño-Rodríguez N, Mitchell HM, Man SM. Global epidemiology of Campylobacter infection. Clinical Microbiology Reviews 2015;28(3):687-720. 2. Abulreesh HH, Organji SR, Elbanna K, Osman GEH, Almalki MHK, Ahmad I. Campylobacter in the environment: A major threat to public health. Asian Pacific Journal of Tropical Disease 2017;7(6):374-84. 3. Organization WH. The global view of campylobacteriosis: report of an expert consultation, Utrecht, Netherlands 2012. 2013. 4. Humphrey T, O'Brien S, Madsen M. Campylobacters as zoonotic pathogens: a food production perspective. International journal of food microbiology 2007;117(3):237-57. 5. French N, Sheppard S, Meric G. Campylobacter ecology and evolution. by S Sheppard Caister Academic Press Chap Evolution of Campylobacter species in New Zealand 2014:221-40. 6. Keithlin J, Sargeant J, Thomas MK, Fazil A. Systematic review and meta-analysis of the proportion of Campylobacter cases that develop chronic sequelae. BMC Public Health 2014;14-1203. 7. Saint-Cyr MJ, Guyard-Nicodème M, Messaoudi S, Chemaly M, Cappelier J-M, Dousset X, et al. Recent advances in screening of anti-Campylobacter activity in probiotics for use in poultry. Frontiers in Microbiology 2016;7:553. 8. Wassenaar T. Following an imaginary Campylobacter population from farm to fork and beyond: a bacterial perspective. Letters in Applied Microbiology 2011;53(3):253-63. 9. Berghaus RD, Thayer SG, Law BF, Mild RM, Hofacre CL, Singer RS. Enumeration of Salmonella and Campylobacter spp. in environmental farm samples and processing plant carcass rinses from commercial broiler chicken flocks. Applied and Environmental Microbiology 2013;79(13):4106-14. 10. Skarp C, Hänninen M-L, Rautelin H. Campylobacteriosis: the role of poultry meat. Clinical Microbiology and Infection 2016;22(2):103-9. 11. Authority EFS. Analysis of the baseline survey on the prevalence of Campylobacter in broiler batches and of Campylobacter and Salmonella on broiler carcasses, in the EU, 2008‐Part B: Analysis of factors associated with Campylobacter colonisation of broiler batches and with Campylobacter contamination of broiler carcasses; and investigation of the culture method diagnostic characteristics used to analyse broiler carcass samples. EFSA Journal 2010;8(8):1522. 12. Newell D, Fearnley C. Sources of Campylobacter colonization in broiler chickens. Appl Environ Microbiol. 2003;69(8):4343-51. 13. Hashem F, Parveen S. Salmonella and Campylobacter: Antimicrobial resistance and bacteriophage control in poultry. Food Microbiology 2016;53:104-9. 14. Ghosh R, Uppal B, Aggarwal P, Chakravarti A, Jha AK. Increasing antimicrobial resistance of Campylobacter jejuni isolated from paediatric diarrhea cases in a tertiary care hospital of New Delhi, India. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR 2013;7(2):247. 15. McDougald L, Fitz-Coy S. Protozoa infection In: Saif, YM Disease of poultry 12th edition. Blackwell publishing, USA; 2008. 16. Kagambèga A, Thibodeau A, Trinetta V, Soro DK, Sama FN, Bako É, et al. Salmonella spp. and Campylobacter spp. in poultry feces and carcasses in Ouagadougou, Burkina Faso. Food Science & Nutrition 2018;6(6):1601-6. 17. Zirnstein G, Li Y, Swaminathan B, Angulo F. Ciprofloxacin Resistance in Campylobacter jejuni Isolates: Detection of gyrA Resistance Mutations by Mismatch Amplification Mutation Assay PCR and DNA Sequence Analysis. Journal of Clinical Microbiology 1999;37(10):3276-80. 18. Noormohamed A, Fakhr MK. Prevalence and antimicrobial susceptibility of Campylobacter spp. in Oklahoma conventional and organic retail poultry. The Open Microbiology Journal 2014;8:130. 19. Maktabi S, Ghorbanpoor M, Hossaini M, Motavalibashi A, editors. Detection of multi-antibiotic resistant Campylobacter coli and Campylobacter jejuni in beef, mutton, chicken and water buffalo meat in Ahvaz, Iran. Veterinary Research Forum; 2019: Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran. 20. Berizi E, Shekarforoush S.S., Hosseinzadeh S, Abdollahi M , Study of the contamination of broiler-chicken flocks to Campylobacter jejuni and Campylobacter coli at the end of a rearing period. Journal of Veterinary Microbiology 2017; 13(1): 11-19. 21. Raeisi M, Khoshbakht R, Ghaemi EA, Bayani M, Hashemi M, Seyedghasemi NS, et al. Antimicrobial resistance and virulence-associated genes of Campylobacter spp. isolated from raw milk, fish, poultry, and red meat. Microbial Drug Resistance 2017;23(7):925-33. 22. Hoseinpour F, Foroughi A, Nomanpour B, Nasab RS. Identification and differentiation of Campylobacter species by high-resolution melting curve analysis. Microbial Pathogenesis 2017;108:109-13. 23. Bakhshi B, Kalantar M, Rastegar-Lari A, Fallah F. PFGE genotyping and molecular characterization of Campylobacter spp. isolated from chicken meat. Iranian Journal of Veterinary Research 2016;17(3):177. 24. Bokaeian M, Salehi R. Detecting enteropathogenic Campylobacters in chicken feces by PCR and comparing with culture method. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences 2003;5. 25. Luangtongkum T, Jeon B, Han J, Plummer P, Logue CM, Zhang Q. Antibiotic resistance in Campylobacter: emergence, transmission and persistence 2009. 26. Nguyen TNM, Hotzel H, Njeru J, Mwituria J, El-Adawy H, Tomaso H, et al. Antimicrobial resistance of Campylobacter isolates from small scale and backyard chicken in Kenya. Gut Pathogens 2016;8(1):39. 27. Babaie Najad Basiri F, Haghighi Khoshkhoo P, Akbariazad G. Prevalence and Antibacterial Susceptibility of Thermophilic Campylobacter spp. in Broiler Chickens. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2016;26:1369-1385. 28. Ma H, Su Y, Ma L, Ma L, Li P, Du X, et al. Prevalence and characterization of Campylobacter jejuni isolated from retail chicken in Tianjin, China. Journal of Food Protection 2017;80(6):1032-40. 29. Dan SD, Tabaran A, Mihaiu L, Mihaiu M. Antibiotic susceptibility and prevalence of foodborne pathogens in poultry meat in Romania. The Journal of Infection in Developing Countries 2015;9(01):035-41.