بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه دندانپزشکی شهید منتظری در سال ۱۳۹۷

نویسندگان

1 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 گروه پروتزهای دندانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: رضایتمندی بیماران مراجعه‌کننده، تأثیر زیادی برافزایش کیفیت خدمات و افزایش بیماران دارد و باعث ارتقای کلی سطح مرکز درمانی می‌شود. این پژوهش باهدف بررسی میزان رضایت‌مندی بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه دندان‌پزشکی شهید منتظری انجام‌شده است.
 
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی ۴۵۰ بیمار از ۹ بخش درمانی تشخیص، رادیولوژی، پروتز، ترمیمی، اندودنتیکس، پریودنتیکس، ارتودنسی، جراحی و ایمپلنت انجام شد. بیماران مراجعه‌کننده به این مرکز درمانی به پرسش‌نامه محقق ساخته که شامل دو بخش بود پاسخ دادند. بخش اول سؤالات دموگرافیک و بخش دوم پرسش‌نامه ۲۴ سؤالی در دو حیطه کلینیکی و غیر کلینیکی بود.
 
نتایج: میانگین رضایتمندی بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه دندان‌پزشکی شهید منتظری عدد ۳ از امتیاز ۵ به دست آمد که بیانگر رضایت بیماران است. بیش‌ترین میزان رضایت از بخش ارتودنسی است و بیماران در حوزه غیر کلینیکی بیش‌ترین میزان رضایت را در مورد محیط فیزیکی از بهداشت سالن انتظار، در بخش اداری از برخورد کارمندان صندوق، در حیطه تسهیلات رضایت از تابلوهای راهنما داشتند. همچنین در حیطه کلینیکی بیش‌ترین میزان رضایت مربوط به برخورد دندان‌پزشکان بود.
 
نتیجه‌گیری: طبق این پژوهش رضایتمندی بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه دندان‌پزشکی شهید منتظری در حد مطلوب است. رفع نارضایتی‌های بیماران منجر به ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر می‌شود که درنتیجه باعث جذب بیشتر بیماران و فعالیت بهتر مجموعه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of patients’ satisfaction referring to Shahid Montazeri dental clinic in 2018

نویسندگان [English]

  • Zeinab Ghaleh 1
  • Seyed Mohammad Reza Hakimaneh 2
  • Sayed Shojaedin Shayegh 2
  • Roghayeh Hojati 3
چکیده [English]

Background and Objective: Satisfaction of patients has a major effect on improving the quality of services in dental clinics. This study was conducted to evaluate the satisfaction rate of patients referred to the Montazeri dental clinic.
 
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 450 patients from 9 departments of Diagnostic, Radiology, Prosthetics, Restorative, Endodontics, Periodontology, Orthodontics, Surgery and Implant of Montazeri Denal clinic. Patients referred to the health center responded to a researcher-made questionnaire containing two parts. The first part was demographic questions and the second part of the questionnaire was 24 questions in two clinical and non-clinical areas.
 
Results: The average satisfaction of patients was 3 out of 5 points, indicating the high level of satisfaction. The highest level of satisfaction was obtained from the orthodontic department. The highest satisfaction rate in non-clinical section was observed from the waiting room hygiene (physical environment), from the accountants (administrative section) and from the guide panels (facility section). In the clinical area, the highest level of satisfaction was related to the attitude of dentists.
 
Conclusion: Satisfaction of patients referred to the Montazeri Dental clinic is desirable. Eliminating patient dissatisfaction improves the quality of dental services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Patients
  • Dental clinics
1. Mascarenhas AK. Patient satisfaction with the comprehensive care model of dental care delivery. Journal of Dental Education 2001; 65: 1266-1271. 2. Johansson P, Oleni M, Fridlund B. Patient satisfaction with nursing care in the context of healthcare: a literature study. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2002; 16(4): 337-44. 3. Grogan S, Conner M, Willits D, Norman P. Development of a questionnaire to measure patients' satisfaction with general practitioners' services. British Journal of General Practice 1995; 45(399): 525-9. 4. Cambridge advanced learner’s dictionary. Cambridge: Cambridge University Press; 2008 5. Joolaee S, Hajibabaee F, Jafar Jalal E, Bahrani N. Assessment of Patient Satisfaction from Nursing Care in Hospitals of Iran University of Medical Sciences. Hayat 2011; 17 (1) :35-44. 6. Bredart A, Coens C, Aaronson N, Chie WC, Efficace F, Conroy T, et al. Determinants of patient satisfaction in oncology settings from European and Asian countries: preliminary results based on the eortc in-patsat32 questionnaire. European Journal of Cancer 2007; 43(2): 323-30. 7. Lee JL, Chang BL, Pearson ML, Kahn KL, Rubenstein LV. Does What Nurses Do Affect Clinical Outcomes for Hospitalized Patients. A Review of the Literature. Health Services Research 199; 34:1011-32 8. Butters JM, Willis DO. A comparison of patient satisfaction among current and former dental school patients. Journal of Dental Education 2000; 64: 409-415. 9. Jalayer Naderi,N, Ali Hemmati M, Hojjati,R, Hojjati A. Determination of patients' satisfaction referring to Faculty of Dentistry of Shahed University in 2014. Daneshvar Medicine 2015- 2016; 23 (120); 53-60. 10. Holt VP: Patient Satisfaction questionnaire - how to do them successfully. Dental update 2006; 33(6): 338– 46. 11. Gurdal P , Cankaya H , Onem E, Dincer S, Yilmaz T: Factors of Patient Satisfaction in a dental Faculty Outpatient clinic in Turkey. Community Dentistry and Oral Epidemiology 2000; 28(6): 461- 9. 12. Pasha Sharifi H. Principles of Psychometrics and Psychosis. Tehran: Roshd 1996. 13. R. Hashim, Patient satisfaction with dental services at Ajman University, United Arab Emirates. Eastern Mediterranean Health Journal 2005; 11. 14. Samira Hajisadeghi, Zahra Kashani, Investigation of Satisfaction Level in the Patients Referred to the Faculty of Dentistry, Qom University of Medical Sciences 2016-2017 Academic Year, (Iran). Qom University Medicine Science Journal 2018; 12(2):62-73. 15. Dena A. Ali, Patient satisfaction in Dental Healthcare Centers. European Journal of Dentistry 2016; 10:309-14. 16. Daneshkazemi A, Davari A, Ghaffari Targhi M, Mohaghegh N, Safdarkhani S. Evaluation of patients' satisfaction from dental care services provided by dental school of Yazd University of Medical Sciences in 2013. Yazd Journal Dental Research 2015;4(2):558-67. 17. Seyedmajidi M, Motallebnejad M, Bijani A, Sabbagzadeh M. Defining Effective Factors on Patients' Satisfaction Referring to Dental Faculty in Babol University of Medical Sciences: A Principle Step to Socially Accountable Medical Education, Biannual Journal of Medical Education Development Center (edc) Babol University of Medical Sciences; 2013 1(2); 58-66. 18. Rad M, Haghani J, Shahravan A, Khosravifar A. Qualitative assessment of the dental health services provided at a dental school in Kerman, Iran. Brazilian Oral Research 2009; 23(4):377-80. 19. Haji Fattahi F, Rezaei M, Velaii N, Khosravani Fard B, Haragi A, Mehrshadian M. Patient Satisfaction Assessment from Dental Clinic Islamic Azad University of Tehran in 2008. Journal of Research in Dentistry 2010; 7 (3):26-32 20. Razmi H, Jafari Talari M J. Evaluation of patients' satisfaction referred to Dentistry Faculty, Tehran University of Medical Sciences in 2003. Journal of Islamic Dental Association of Iran 2005; 17(2):82-9.