مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی زنان مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و زنان غیرمبتلا

نویسندگان

گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به تأثیرات فراگیر اختلال ملال جنسیتی بر عملکرد اجتماعی و روانی مبتلایان و همچنین آگاهی کمی که در کشور ما نسبت به این اختلال وجود دارد که درنتیجه منجر به برخوردهای نامناسب و غیرمنطقی می‌شود، ضرورت وارسی دقیق و آگاهی‌بخش این اختلال آشکار می­شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تعیین تفاوت ویژگی‌های شخصیتی زنان مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و زنان غیرمبتلا با استفاده از آزمون رورشاخ است.
 
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علی مقایسه‌ای است. به این منظور 30 نفر از هر دو گروه مبتلایان مراجعه کننده به مراکز تشخیصی و افراد غیر مبتلا به روش نمونه­گیری در دسترس و با توجه به همتاسازی ویژگی­های جمعیت شناختی، از جمله سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، انتخاب شدند در نهایت آزمودنی­ها با استفاده از آزمون رورشاخ، منطبق با نظام جامع اکسنر، به شکل انفرادی، مورد ارزیابی قرار گرفتند و داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS21 و روش آماریt-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
 
نتایج: نتایج نشان داد در متغیر­های مختلف بین دو گروه تفاوت‌های معناداری وجود دارد از جمله: پاسخ کل(W)، هیجانات انسانی(Hx)، اجزاء بدن انسان(Hd)، آناتومی(An)، خون(Bl)، اجزاء بدن حیوان افسانه‌ای(Ad) غذا(Fd)، چشم‌انداز(Ls)، طبیعت(Na)، محتوای جنسی(Sx)، پاسخ‌های رایج(pop < /span>)، رنگ(C)، حرکت انسانی(M)، سایه روشن-شکل(YT)، شکل-بافت(FT)، شکل خالص(F)، کیفیت شکل معمولی(FQo)، کیفیت شکل غیرمعمول(FQu)، فعالیت سازمانی( (Zf,Zsum
 
نتیجه­ گیری: نتایج حاکی از این است در زنان مبتلا به اختلال ملال جنسیتی در مقایسه با زنان غیرمبتلا، نشانه­های افسردگی و اضطراب بیشتر قابل مشاهده است. شیوه­ی برخورد زنان غیرمبتلا با شرایط محیطی، بیشتر به صورت عینی و استدلالی به نظر می­رسد و در سازمان‌بخشی به محرک­ها موفق­تر عمل می­کنند اما زنان مبتلا هیجان مدارتر بوده و بیشتر در جهت زندگی خیالی خود پیش می­روند. از سوی دیگر روابط بین فردی این افراد با مسائل و مشکلاتی همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of preconditioning with high intensity interval training on cardioprotection and left ventricular function against Ischemia-reperfusion injury in male rats

نویسندگان [English]

  • Somaye Mantashloo
  • MohammadReza Shairi
  • Leyla Heydarinasab
چکیده [English]

Background and Objective: Cardiac ischemia-reperfusion (IR) is one of the main causes of death in the world. Since exercise training is one of the practical ways to improve cardioprotection against these injuries, the purpose of the present study was to investigate the effect of preconditioning with a short term of high-intensity interval training on cardioprotection, left ventricular function and possible mechanisms.
Materials and Methods: In this study, 48 male rats (8-10 weeks and 250-300 g) were randomly divided into 5 groups: control (C), high-intensity interval training (H), sham (Sh), control+ischemia-reperfusion (CIR) and high-intensity interval training+ischemia-reperfusion (HIR). The high-intensity interval training protocol consisted of 5 consecutive treadmill running in 6×2 min high intermittence with 85-90% vo2max and 5×2 min slow intermittence with 55-60% Vo2max. Rats in CIR and HIR groups were exposed to cardiac IR injury. Infarct size, lactate dehydrogenase, creatine kinase, Kloth, and TRPC6 expression were measured and data were analyzed by one way ANOVA and Tukey's post-hoc tests.
Results: The results of this study showed a significant decrease in infarct size and enzymes of cardiac injury in the training group during IR. Also, the results demonstrated that the reduction of ventricular function in the training group (HIR) was less than CIR group. As well, the results showed the significant increase in Klotho levels after training and lower expression of TRPC6 channels during IR in training group.
Conclusion: Short-term high-intensity interval training could reduce infarct size by one-third compared with the untrained group (CIR) (a decrease of 33.45%) and it could prevent noticeable reduction of cardiac function in IR injury. Based on the results, an increase in klotho following training and, consequently, lower expression of TRPC6 during IR, could be a mechanism for increasing cardioprotection and to reduce cardiac dysfunction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender dysphoria
  • women
  • Rorschach test
  • Comprehensive system of Exner
1. Wylie K, Barrett J, Besser M, Bouman W. P., Bridgman M, Clayton A, et al. Good practice guidelines for the assessment and treatment of adults with gender dysphoria. Sexual and Relationship Therapy 2014; 29(2): 154-214. 2. Hartmann E, Sunde T, Kristensen W, Martinussen M. Psychological measures as predictors of military training performance. Journal of Personality Assessment 2003; 80(1):87-98. 3. American Psychiatry Association Diagnostic and Statistical Manual Disorders.5thed (DSM-5). Washington DC: American Psychiatry Association 2013. 4. Affatati V, Grattagliano I. The Contribution of Forensic Psycodiagnostic in Legal Medical Evaluations Regarding the Amendment of Sex Assignment: The Rorschach Test. Journal of Forensic Research 2015; 6(2):123-131. 5. Mohseni A.SH, Eftekhar M, Negarande R. Parents experience a child with a sexual identity disorder. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2015;21 (1):50-59. 6. Alavi K. Jalali Nadoushan AM, Eftekhar M. Sexual orientation in people with sexual identity disorder. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2014;20 (1):43-49. 7. Di Ceglie D. Gender identity disorder in young people. Advances in Psychiatric Treatment 2000; 6(6):458-466. 8. Di Ceglie D. Clinical Management of Gender Dysphoria in Adolescents. In Management of Gender Dysphoria 2015; 18(1):61-72. 9. Smith Y.L, Cohen L, & Cohen-Kettenis P. Postoperative psychological functioning of adolescent transsexuals: A Rorschach study. Archives of Sexual Behavior 2002;31(3):255-261. 10. Mantashloo S, Shairi M, Heydarinasab L.Comparison of the personality traits of people with gender dysphoria disorder who were treated and those patients have not been treated. Daneshvar Medicine Journal 2017; 24(130):55-66 11. Tuber S, Coates S. Indices of psychopathology in the Rorschachs of boys with severe gender identity disorder: A comparison with normal control subjects. Journal of Personality Assessment 1989;53(1):100-112. 12. Zucker K.J, Bradley S.J, Owen-Anderson A, Kibblewhite S.J, Wood H, Singh D, Choi K. Demographics, behavior problems, and psychosexual characteristics of adolescents with gender identity disorder or transvestic fetishism. Journal of Sex & Marital Therapy 2012;38(2): 151-189. 13. Molo M, Gentile M, Crespi C, Cappai E. Rorschach characteristics in gender identity disorders subjects. Ce.R.Ne-(research center in neuroscience) Turin-Italy 2013. 14. Hejazi A, Shateri Z, Mostafavi S, Sadat Hosseini Z, Razaqyan M, Moghadam M. Evaluation match their new gender roles and gender identity 12 patients transsexual after sex reassignment surgery. Center for Women's Studies Journal 2008; 8(4):123-137. 15. Basharat MA, Tavlayyan F. "The dimensions of interpersonal problems in people with gender identity disorder transgender, transsexuals not ordinary people. Journal of Health Psychology 2014; 20(1):4-17. 16. Barišić J, Milosavljević M, Duišin D, Batinić B, Vujović S, Milovanović S. Assessment of Self-Perception of Transsexual Persons: Pilot Study of 15 Patients. The Scientific World Journal 2014;13 (3):201-212 17. Mormont C, Michel A, Wauthy J. Transsexualism and connection with reality: Rorschach data. Rorschachiana 1995;20(1): 172 18. Haraldsen I.R, Dahl A. Symptom profiles of gender dysphoric patients of transsexual type compared to patients with personality disorders and healthy adults. Acta Psychiatrica Scandinavica 2000;102(4): 276-281. 19. Cohen-Kettenis P.T, Klink D. Adolescents with gender dysphoria. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 2015; 29(2):154-214. 20. Volkan V. Aggression among transsexuals. In 129th Annual Meeting of the American Psychiatric Association 1976;5(2):134-214. 21. Cohen-Kettenis P.T, Klink D. Adolescents with gender dysphoria. Practice Research Clinical Endology & Mental 2015;29(2):154-214. 22. Exner J.E. The Rorschach: A Comprehensive system. John Wiley & Sons, 2005.