ارائه رژیم غذایی خاص مبتنی بر اصول طب سنتی ایران در درمان بیماران با سوءمزاج سرد و تر

نویسندگان

1 گروه طب سنتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 گروه تغذیه بالینی، دانشکده تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران

6 گروه آمار، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از اصول مهم در درمان بیماری‏ها در طب سنتی ایران اصلاح تغذیه یا تدابیر غذایی است که با توجه به تفاوت‏های بین فردی (مزاج) به بیماران توصیه می‏گردد. در طبقه‏بندی‏های مختلف غذایی در علوم نوین طبی نیز، بر اساس شرایط افراد، گاهی محدودیت‏های غذایی اعمال می‏شود؛ بنابراین به نظر می‏رسد که رعایت تنوع و تعادل غذا در رژیم غذایی بیماران با توجه به هرم غذایی از یکسو و تلفیق آن با آموزه‏های طب سنتی راهکار مناسبی است که ضمن تأمین درشت مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها به درمان بیماری و بهبود شرایط بیمار کمک می‌کند. این مطالعه قصد دارد که با بررسی کتب معتبر طب سنتی و در محدوده مطالعات طب رایج و هرم غذایی، الگوی غذایی مناسبی را برای بیماران با سوءمزاج سرد و تر ارائه نماید.
 
مواد و روش‏ها: در این مطالعه مروری توصیفی، متون معتبر طب سنتی ایران با محوریت کتاب القانون فی الطب و مقالات و علوم نوین طبی در زمینه تغذیه مورد بررسی قرار گرفته و تدابیر غذایی مبتنی بر این منابع ارائه گردیده است.
 
نتایج: براساس مبانی طب سنتی ایران، مزاج هر فرد سالم در یک محدوده متعادل و مشخصی قرار دارد که انحراف از این محدوده متعادل، فرد را به سمت بیماری سوق می‌دهد که یکی از این موارد سوءمزاج سرد و تر است که قدم اول در درمان این بیماران، انتخاب رژیم غذایی مناسب است.
 
نتیجه‌گیری: ارائه الگوی غذایی مخصوص بیماران با سوءمزاج سرد و تر، ممکن است بتواند در بهبود آنان مؤثر واقع شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of specific dietary intervention based on Traditional Persian Medicine for the treatment of cold and wet mal-temperament

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Nouri 1
 • Mohsen Naseri 2
 • MohammadMahdi Esfahani 3
 • Gholamreza Mohammadi Farsani 4
 • Saeed Abdi 5
 • Soghrat Faghihzadeh 6
 • Mohammad Ansaripour 1
 • MohammadReza Zali 5
چکیده [English]

Background and Objective: Based on Traditional Persian Medicine (TPM), one of the important principles in the treatment of diseases is modified nutrition or dietary, that is recommended according to differences between the individuals. In modern medical sciences and based on different categories of foods, sometimes dietary restrictions are applied according to individual circumstances. It seems that observance of variety and balance principles according to the food guide pyramid with providing micronutrients and macronutrients in the diet of patients and the integration of them into TPM, is a proper method to treatment and improvement of patients. The aim of study was investigation of TPM and modern medical science`s books and articles and presentation of the proper diet for patients with cold and wet maltemperament.  
 
Materials and Methods: In this review study, we studied reliable texts of TPM with the centrality of the canon of medicine. Also, we searched texts and papers of classical medicine in the field of nutrition. Then, we presented a specific dietary pattern based on these sources.
 
Results: On the basis of TPM, temperament of a healthy person is in a specific and balance range and any deviation from this range would lead to diseases. An example is cold and wet maltemperament and the first step in treatment of these patients is the choice of proper diet.
 
Conclusion: Providing a specific dietary pattern for patients with cold and wet maltemperament, may be useful for their improvement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Traditional Persian Medicine (TPM)
 • Nutrition
 • Temperament
 • Food guide pyramid
 • Dietary regimen
1. Rezaeizadeh H, Alizadeh M, Naseri M, Ardakani MS. The Traditional Iranian Medicine Point of View on Health and disease. Iranian Journal of Public Health 2009; 38(1):169-72. 2. Naseri M, Rezaeizadeh H, Taheripanah T, Naseri V. Temperament theory in the Iranian Traditional Medicine and variation in therapeutic responsiveness, based on pharmacogenetics. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 2010; 3(1). 3. Ibn Sina AAH. Al-Qanon fi al-Tibb (The Canon of Medicine). Shams al-Din I, editor. Beirut: Alaalami Institute 2005; 1. 4. Jorjani SI. Zakhireye Kharazmshahi. Moharreri MR, editor. Tehran, Iran: The Academy of Medical Sciences 2001; 2. 5. Nozad A, Naseri M, Safari MB, Al Ahadi AA, Ghaffari F. Food Reduction in Avicenna’s view and related principles in Classical Medicine. Iranian Red Crescent Medical Journal 2016. 6. Arzani MA. Mofarreh al-Gholoub. Nazem E, Baghbani M, editors. Tehran: Almaee Publications 2008; 1. 7. Arzani MA. Tibb-e-Akbari. Qom, Iran: Institute of Medical History, Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences 2008; 1. 8. Aghili Khorasani MH. Kholasat al-Hekmah. Nazem E, editor. Tehran: Institute of Medicine History Studies, Islamic and Complementary Medicine 2009; 2. 9. Rhazes M. Al-Hawi (Liber Continent). Tehran, Iran: The Academy of Medical Sciences 2005. 10. Mahan LK, Raymond JL. Krause's food & the nutrition care process: Elsevier Health Sciences 2016. 11. Feinle-Bisset C, Azpiroz F. Dietary and lifestyle factors in functional dyspepsia. Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology 2013; 10(3):150-7. 12. Carvalho RVB, Lorena SLS, de Souza Almeida JR, Mesquita MA. Food intolerance, diet composition, and eating patterns in functional dyspepsia patients. Digestive Diseases and Sciences 2010; 55. 13. Vallee N, Bhikha R. Cooking for your body type. Everyday meals to suite your personality. Johannesburg: Ibn Sina Institute of Tibb 2003. 14. Naseri M. Maintaining health in the view point of Traditional Iranian Medicine. Tehran: Traditional Iranian Medicine Publications; 2016. 15. Farsani GM, Movahhed M, Motlagh AD, Hosseini S, Yunesian M, Farsani TM, et al. Is the Iranian Traditional Medicine warm and cold temperament related to Basal Metabolic Rate and activity of the sympathetic-parasympathetic system? Study protocol. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2014; 13(1):1. 16. Naseri M. Maintaining health in the view point of Traditional Iranian Medicine. Tehran: Traditional Iranian Medicine Publications 2014. 17. Hibino G, Nadamoto T, Fujisawa F, Fushiki T. Regulation of the peripheral body temperature by foods: a temperature decrease induced by the Japanese persimmon (kaki, Diospyros kaki). Bioscience, biotechnology, and biochemistry 2003; 67(1):23-8. 18. Nagai H, Harada M, Nakagawa M, Tanaka T, Gunadi B, Setiabudi MJ, et al. Effects of chicken extract on the recovery from fatigue caused by mental workload. Applied human science 1996; 15(6):281-6. 19. Benton D, Young H. The effect of chicken essence on cognition and mood: A randomized controlled trial. Current Topics in Nutraceuticals Research 2015; 13(2):61. 20. Midoh N, Noguchi T. Effect of chicken soup intake on mood states and peripheral blood flow in humans. Journal of Health Science 2009; 55(1):56-61. 21. Shahabi S, Hassan ZM, Mahdavi M, Dezfouli M, Rahvar MT, Naseri M, et al. Hot and cold natures and some parameters of neuroendocrine and immune systems in Traditional Iranian Medicine: a preliminary study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2008; 14(2):147-56. 22. Naseri M. The collection of Doctor Seyed Jalal Mostafavi Kashani. Tehran: Nashr-e-Shahr Institue 2009; 2. 23. Howell E. Enzyme nutrition: Penguin 1995. 24. Arzani MA. Mofarreh al-Gholoub. Nazem E, Baghbani M, editors. Tehran: Almaee publications 2008; 3. 25. Mojahedi M, Naseri M, Majdzadeh R, Keshavarz M, Ebadini M, Nazem E, et al. Reliability and validity assessment of Mizaj questionnaire: a novel self-report scale in Iranian Traditional Medicine. Iranian Red Crescent Medical Journal 2014; 16(3). 26. Rezadoost H, Karimi M, Jafari M. Proteomics of hot-wet and cold-dry temperaments proposed in Iranian traditional medicine: a network-based study. Scientific Reports 2016; 6. 27. Fenech M, El-Sohemy A, Cahill L, Ferguson LR, French T-A, Tai ES, et al. Nutrigenetics and Nutrigenomics: viewpoints on the current status and applications in nutrition research and practice. Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics 2011; 4(2):69-89. 28. Ferguson LR. Nutrigenomics and Nutrigenetics in functional foods and personalized nutrition: CRC Press 2013. 29. AzamKhan M. Exir-e-Azam [Great Elixir]. Institute of Historical Studies, Islamic and Complementary Medicine 2008; 1. 30. Gilani MK. Hefz-o-Sehheh Naseri. Choopani R, editor. Tehran: Almaee Publications 2009. 31. Yekta NH, Roohany Y, Emadi F, Faghihzadeh S, Naseri M, Heydarirad G, et al. Effects of an herbal medicine on relieving disability and pain due to chronic low back pain (LBP). Biological Forum 2015; 2(7):138. 32. Babaeian M, Naseri M, Kamalinejad M, Ghaffari F, Emadi F, Feizi A, et al. The efficacy of Mentha longifolia in the treatment of patients with Postprandial Distress Syndrome: A Double-Blind, Randomized Clinical Trial. Iranian Red Crescent Medical Journal 2016. 33. Filipović BF, Randjelovic T, Kovacevic N, Milinić N, Markovic O, Gajić M, et al. Laboratory parameters and nutritional status in patients with functional dyspepsia. The European Journal of Internal Medicine 2011; 22(3):300-4. 34. Ibn Sina AAH. Al-Qanon fi al-Tibb (The Canon of Medicine). Shams al-Din I, editor. Beirut: Alaalami institute 2005; 2. 35. AghiliKhorasani MH. Makhzan al-Advieh [Storehouse of Medicaments]. Shams Ardakani MR, Rahimi R, Farjadmand F, editors. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences 2009. 36. Tonekaboni MM. Tohfatol-Momenin. Rahimi R, Shams Ardakani MR, Farjadmand F, editors. Tehran: Nashr-e-Shahr institue 2008. 37. Rhazes M. Manafe’ al-Aghzie va daf-o-Mazareha. Ghaffari F, editor. Tehran: Almaee Publications 2013.