بررسی میزان آلودگی باکتریایی آب یونیت‌های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد

نویسندگان

1 گروه بیماری‌های دهان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: همواره آلودگی میکروبی یونیت‌های دندانپزشکی، از جمله مشکلات بهداشتی دندانپزشکی است. این آلودگی می‌تواند به بیماران منتقل شود. این مطالعه به منظور بررسی میزان آلودگی باکتریایی آب یونیت‌های دندانپزشکی دانشگاه شاهد، خصوصاً به اشریشیا کلی (E. coli) صورت گرفته است.
 
مواد و روش‌ها: تعداد 42 نمونه آب از 7 یونیت از بخش‌های اندو، ترمیمی، پروتز، جراحی، پریو، ایمپلنت و اطفال گرفته شد. نمونه از سر توربین به دست آمد. همچنین 7 نمونه آب شهری به عنوان شاهد از 7 بخش ذکر شده، گرفته شد. برای جداسازی و شمارش کلی باکتری‌ها از محیط کشت آگار خون‌دار و برای جداسازی E.coli از محیط EMB استفاده شد.
 
نتایج: از نمونه‌ها بیش از هر نوع، باسیل‌های گرم مثبت و در مرحله بعد کوکوس گرم مثبت و باسیل گرم منفی جدا شد. آلودگی به E. coli در هیچ‌یک از نمونه‌ها دیده نشد. میزان آلودگی کلی در صبح‌ها بیشتر از بعدازظهرها بود و بیشترین آلودگی در بخش پریو و جراحی دیده شد.
 
نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر مشخص شد که سر توربین‌ها دارای آلودگی زیادی است. به منظور کنترل آلودگی راه‌های متعددی پیشنهاد شده است. در مطالعه حاضر مشخص شده است کار کردن با دستگاه و خروج آب در صبح‌ها، قبل استفاده روی بیمار، می‌تواند بار میکروبی را شدیداً کاهش دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of bacterial contamination rate of water in dental units of School of Dentistry, Shahed University

نویسندگان [English]

  • Farid Abbasi 1
  • Horieh Saderi 2
  • Mojtaba Rezaei Bonab 3
  • Parviz Owlia 4
چکیده [English]

Background and Objective: Microbial contamination of dental units is always a health problem in dentistry. This infection can be transmitted to patients. This study was done to evaluate the rate of bacterial contamination of water in dental unit of Shahed University, in particular by Escherichia coli (E. coli).
 
Materials and Methods: A total of 42 water samples from 7 dental units (endodontic, restorative, prosthetics, surgery, periodontics, implants and children) were taken. The sample was obtained from the tip of turbine. Also, seven samples from municipal water were taken as controls. For isolation and counting of total bacteria, blood agar medium and for E.coli isolation, EMB medium were used.
 
Results: Gram positive bacilli were isolated most prevalently from samples, and Gram positive cocci and Gram-negative bacilli. E. coli contamination was not seen in any samples. The amount of total contamination was higher in the morning than in the afternoon and most contamination was seen in periodontics and surgery units.
 
Conclusion: In the present study, it was found out that the tip of turbines has a lot of pollution. Several ways are suggested for control of contamination. In this study, it was shown that the work by devices and leaving of water in the morning, before its use for the patient, can greatly reduce the microbial load.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacterial contamination
  • Dental unit
  • E. coli
1. Martin MV. The significance of bacterial contamination on the dental unit water system. British Dental Journal 1987; 163: 152-154. 2. Abel LC, Miller RL, Micik RE, Ryge G. Studies on dental aerobiology. Journal of Dental Research 1971; 50: 1567-1569. 3. McEntegart MG, Clark A. Colonisation of dental units by water bacteria. British Dental Journal. 1973; 136: 140-142. 4. Dayoub MB, Rosilko DJ, Gross A. A method of decontamination of ultrasonic scalers and high speed handpieces. Journal of Periodontology 1978; 49: 261-265. 5. Fitzgibbon EJ, Bartzokas CA, Martin MV, Gibson MF, Graham F. The source, frequency and extent of bacterial contamination of dental unit water system. British Dental Journal 1984; 157: 98-101. 6. Gross A, devine MJ, Cutright DE. Microbial contamination of dental units and ultrasonic scalers. Journal of Periodontology 1976; 47: 670-673. 7. Fayle S, Pollard MA. Decontamination of dental unit water system of dental units by water chlorination. Journal of Dental Research 1996; 181: 369-372. 8. Walker JT, Bradshaw DJ, Bennett A, Fulford M, Martin MV, Marash P. Microbial biofilm formation and contamination of dental unit water system in general dental practice. Applied and Environmental Microbiology 2000; 66(8): 3363-3367. 9. Douglas CW, Rothwell PS. Evaluation of a dental unit with a built-in decontamination system. Quintessence International 1991; 22: 721-726. 10. Whitehouse RL, Peters E, Lizote J, Lilge C. Influence of biofilms on microbial contamination in dental unit water. Journal of Dentistry 1991; 19(5): 290-295. 11. ADA statement of DUWS. Journal of the American Dental Association. 1996; 127: 185-189. 12. Wiliams HK. Jognsin A. Bacterial contamination of dental unit water. Journal of the American Dental Association 1994; 125: 1205-1211. 13. Kim PJ, Cederberg RA, Puttaiah R. A pilot study of 2 methods for control of dental unit biofilms. Quintessence International 2000; 31: 41-48. 14. Harrel SK, Barnes J, Rivera F. Aerosol and splatter contamination from the operative during ultrasonic scaling. Journal of the American Dental Association 1998; 129: 1241-1249. 15. Karpay RI, Plamondon TJ, Mills SE, Dove SB. Validation of an in-office DUWS monitoring technique. Journal of the American Dental Association 1998; 129: 207-211. 16. Anderson JK, Fiehn NE, Larsen T. Effect of steam sterilization inside the turbine chambers of dental turbine. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodentics 1999; 87: 184-188. 17. Jawetz E. Melnick J, Adelberg E. Medical Microbiology, 19th edition, San Mateo, Appelton, 2004; 32-90. 18. Reinthaler FF, Mascher F, Stunzer D. Serological examination for antibodies against Legionella species in dental personnel. Journal of Dental Research 1988; 67: 942-943. 19. Mann GL, Campbell TL, Crawford JJ. Backflow in low-volume suction lines. Journal of the American Dental Association 1996; 127: 611-615. 20. Narayana TV, Mohanty L, Sreenath G, Vidhyadhari P. Role of preprocedural rinse and high volume evacuator in reducing bacterial contamination in bioaerosols. Journal of Oral Maxillofacial Pathology 2016; 20(1): 59-65. 21. Al-Amad SH, Awad MA, Edher FM, Shahramian K, Omar TA. The effect of rubber dam on atmospheric bacterial aerosols during restoractive dentistry. Journal of Infection and Public Health 2017; 10: 195-200.